வாரம் ஒரு கவிதை ….” வாக்கு உன் செல்வாக்கு ” !

வாக்கு  உன்  செல்வாக்கு !
…………………..
உன் கையில் தான் இருக்கு தம்பி இந்த
நாட்டின் நம்பிக்கை …
வாக்குறுதி   பல கொடுத்து பல  பேர் வாக்கு கேட்டாலும்
யாரும் அரியணை ஏற முடியுமா உன் செல்வாக்கு இல்லாமல் ?
பலர் சொல்லும் வாக்கை மட்டும் நம்பி உன் வாக்கை ஒரு செல்லாத வாக்கு
ஆக்கிவிடாதே  தம்பி …ஒன்று மட்டும் உறுதி தம்பி !
உன் செல்வாக்கின் முன் மற்றெல்லாம் ஒரு செல்லா காசுதான் !
இதோ வந்து விட்டது தருணம் ..உன் செல்வாக்கை மற்றவர்
தெரிந்து கொள்ள …புரிந்து கொள்ள !
மறக்காமல் பறை சாற்று உன் செல்வாக்கு  என்னவென்று !
Natarajan
5 april 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s