இப்படியும் சில மனிதர்கள்

அம்மா… அதை யாருக்கு ஒதுக்கி வைக்கிறே?’ இது பத்மநாபன்’உனக்கு தான்ப்பா’ இது பாக்கியம்மா’எனக்கெல்லாம் வேண்டாம்; நீ நல்லா சாப்பிடும்மா’ எதிரில் அமர்ந்தபடி, சற்று அழுத்தமாய் …

Source: இப்படியும் சில மனிதர்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s