வாரம் ஒரு கவிதை …” வேலி தாண்டிய காற்று “

 

வேலி தாண்டிய காற்று
——————–
கடலுக்கு  கரையே எல்லை …காற்றுக்கும் அந்த  கரைதான்
எல்லைக் கோடா ? … இல்லை  அதுவே  காற்றுக்கு
வேலியா ?  கரை கடக்கும் காற்று சூறைக் காற்றாவது  ஏன் ?
இளம்  தென்றல்  காற்றாக  ,  கடல் கரை காற்றாக
பயணிக்கும்  காற்று , சூறைக் காற்றாக உரு மாறி
ஒரு நகரையே  புரட்டிபோடுவது  ஏன் ? அந்த காற்று
தன் வேலியைத்  தாண்டுவதாலா ?  இல்லை
மனிதன் இயற்கையின் நியதியை நாளும்  மீறுவதாலா ?
வேலி தாண்டுவது காற்றா …இல்லை  மனிதனா ?
Natarajan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s