வாரம் ஒரு கவிதை ….” தூரத்தில் கேட்குது ….”

 

தூரத்தில்  கேட்குது ..
———————-
அம்மா உன் குரல் முதன் முதல் கேட்டேன்   தூரத்தில்…
உன் கருவில்  நான்  மலர்ந்து வளர்ந்த  போது !
இப்போதும்  உன் குரல் நான் கேட்கிறேன்
தினமும் …தூரத்திலிருந்தே !
அயல் நாட்டு மண்ணில் நான் இன்று  இருந்தாலும்
நம் நாட்டு  மண் வாசம் மறக்கவில்லையே அம்மா  நான் !
தூரத்திலிருந்து உன்  குரல்  நான் கேட்டாலும்
அம்மா..பாசமுடன் மண் வாசம் கலந்து ஒலிக்கும்
உன் குரல் நான்  அன்று  கருவில் கேட்ட
அதே குரலாக இன்றும் ஒலிக்கும் மாயம் என்ன அம்மா ?
தூரத்தில் கேட்குது உன் குரல் என்று என்னிடம்
இது வரை நீ சொன்னதில்லையே அம்மா !
எங்கே நீ இருந்தாலும் நீ இருக்குமிடம் என்
இதயத்தில்தான் என்று எனக்கு சொல்லாமல்
சொல்லுகிறாயா  அம்மா ?
Natarajan …..in http://www.dinamani.com dated 24th July 2017
Advertisements

2 thoughts on “வாரம் ஒரு கவிதை ….” தூரத்தில் கேட்குது ….”

  1. Ramakrishnan July 25, 2017 / 4:41 pm

    What a reality! Keep it up.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s