வாரம் ஒரு கவிதை…” சேர்த்து வைத்த கனவு “

 

சேர்த்து வைத்த கனவு…
———————–
காணலாம் கனவு …நீ ..தம்பி.! சேர்த்து வைக்க மட்டும் அல்ல
உன் கனவு ! கனவு நனவாக நீ கட்ட வேண்டும் ஒரு
படிக்கட்டு ..திட்டமிட்டு நீ தாண்டவேண்டும் படிகள் அத்தனையும் !
பெரிதாக யோசி என்று சும்மாவா சொன்னார்கள் நம்
ஆன்றோர்  சான்றோர் ! வானமே உனக்கு எல்லை !
விண்ணில் வெற்றிக்கொடி நாட்ட வேண்டிய  நீ
இந்த மண்ணில் ஒரு வட்டத்தில் மட்டும் சுழல வேண்டுமா ?
தன் கூடுதான் தன் உலகம் என்று ஒரு பறவை நினைத்தால்
இந்த மண்ணிலிருந்து விண்ணில்  அது பறப்பது எப்படி ?
சிறகடித்து பறக்கும் அந்த பறவையைப் பார்த்து நீ
கற்றுக்கொள்  தம்பி..இந்த மண்ணில் மட்டும் அல்ல
விண்ணிலும் வெற்றிக் கொடி நாட்டப் பிறந்தவன் நீ என்று !
உன் கனவு எல்லாம் நனவாக வேண்டுமே அல்லாமல்
சேர்த்து வைத்து மறக்க அல்ல  உன் கனவு !  பார்த்து
நடக்க வேண்டும் தம்பி நீ ! கடக்க வேண்டும் தடைக்
கற்களையும் உன் வெற்றிப் படிகளாக்கி !
வானமே உனக்கு எல்லை …இல்லை உனக்கு
எதுவும் தொல்லை என்று நடுவில் !
My Tamilkavithi in www. dinamani.com  dated 10th Sep 2017
Natarajan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s