வாரம் ஒரு கவிதை…” விடையில்லா விடுகதை “

 

விடையில்லா  விடுகதை …
——————————
விதையில்லாமல் செடி ஒன்று வளர்ந்தால்
விடையில்லா விடுகதையும் சாத்தியமே !
விடை தெரியாத கேள்விகள் பல உண்டு
நம் வாழ்வில் …அவை எல்லாம் விடை
இல்லா கேள்விகள் இல்லையே !
விடுகதையும் அப்படியே …நம் வாழ்வே
ஒரு விடுகதை ! விடை உண்டு வாழ்வின்
விடுகதைக்கும் !
இந்த விடுகதையின் விடை தேடி ஓடி
இங்கும் அங்கும் அலைந்து விடை ஏதும்
தெரியாமல்  “வாழ்வே ஒரு விடுகதை
அது ஒரு தொடர் கதை “
என்று மட்டும் சொல்லத்  தெரியும் நமக்கு !
விதை இல்லாமல் ஒரு செடி முளைக்காது
என்று தெரிந்தால் விடை இல்லாமல் எந்த
விடுகதையும் இல்லை என்பதும் புரியும் !
Natarajan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s