வாரம் ஒரு கவிதை ….” யுத்தம் செய்யும் கண்கள் “

 

யுத்தம்  செய்யும்  கண்கள்
—————————
அகத்தின் அழகை முகத்தில் வெளிச்சம்
போட்டுக் காட்ட  கூர் விழிகள் நடத்தும்
யுத்தம் ஒரு மௌன யுத்தம் !
வாய் பொய் சொன்னாலும் கண்
சொல்லாது   பொய் ! கண்கள் பேசி
உண்மை தெரியும்  யுத்தம் ஒரு
தர்ம யுத்தம் !
கருவிழி அடையாளம் தனி மனிதன்
ஆதாரம் …நித்தம் நித்தம் முளைக்கும்
பித்தர் சிலரின்  தகாத செயலை இனம்
கண்டு அதை களை எடுக்க  கண்கள்
செய்வது அறிவியல் யுத்தம் !
தான் குடியிருக்கும் உடல் மறைந்தாலும்
தான் அழியாமல்   தன் விழி வழியே
இன்னொரு உயிர் இந்த பூவுலகைப்
பார்க்க தன்னையே தானமாகக் கொடுக்கும்
கண் தானம் கண்கள் செய்யும் ஒரு
அதிசய யுத்தம் !
Natarajan
in http://www.dinamani.com  dated 13th Jan 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s