வாரம் ஒரு கவிதை…. ” யுத்தம் செய்யும் கண்கள் ” …2

யுத்தம்  செய்யும்  கண்கள்
————————
அக்கம் பக்கம் யாருமில்லை …
யாரும் என்னைப் பார்க்கவில்லை
நான் செய்யும் தவறுக்கு சாட்சி
என்னைத் தவிர யாரும் இல்லை
என்னும் இறுமாப்பு அந்த கயவனுக்கு !
அவனுக்கு தெரியாது அவன் கண்கள்
தவிர ஒரு மூன்றாம் கண் அவனை
கண்காணிக்கிறது என்று !
சத்தம் இல்லாமல் மூன்றாம்  கண்
செய்யும் இந்த யுத்தம் நிச்சயம்
நிறுத்தும் அந்த கயவனை சட்டத்தின் முன்னால்
ஒரு நாள் !
Natarajan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s