அசிரத்தையால் அனுஷ்டானங்களை விடக் கூடாது!’ – பக்தர்களுக்கு ஓர் அருளுரை

http://bit.ly/2rjSaIt

Natarajan

Source…www.vikatan.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s