வாரம் ஒரு கவிதை … ” நல்லதோர் வீணை ” 2

நல்லதோர் வீணை
——————
நல்லதோர் வீணை …நல்ல தலைவர் பலர்
வடிவமைத்துக் கொடுத்த நாள் இன்று
26 சனவரி …குடியரசு திருநாள் !
.
நல்ல ஒரு வீணை இசையை ஓசையின்றி
தவிர்த்து தனித்தனி ஆவர்த்தனம் பல
மேடையில் இன்று அரங்கேற்றம் என் நாட்டில் !
வீணை இசை இல்லாமல் கச்சேரி
எப்படி களை கட்டும் ? தனி ஆவர்த்தனம்
ஒரு கச்சேரி ஆகுமா ?
நல்லோர் பலர் விட்டு சென்ற நல்லதோர்
வீணை மறக்க வேண்டாம் நாம் !
நாம் எல்லோரும் இந்தியர் என்று
இசைக்கும் அந்த வீணையின் கீதம்
வீணாய் காற்றில் கரையவும் வேண்டாம் !
நல்ல ஒரு வீணை இசை நம் மூச்சாக
இருக்கட்டும் … நல்லதோர் வீணை
இன்றும் என்றும் நம் பேச்சாக இருக்கட்டும் !
Natarajan
26th Jan 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s