வாரம் ஒரு கவிதை ….” அந்நாளே திருநாள் “

அந்நாளே  திருநாள் …
…………………….
அந்த காலம் மாதிரி வருமா …அந்த நாள்
ஒரு திருநாள் … என் தாத்தா சொல்லி
நான் கேட்டேன் !
உன் காலம் எல்லாம் அந்த நாள் போல
இல்லை … நான் வாழ்ந்த அந்த நாள்
தினமும் ஒரு திருநாள்தான் ! என் அப்பா
சொல்லியும் கேட்டு  விட்டேன் நான் !
நானும் என் பிள்ளைக்கு சொல்லி வளர்த்தேன்
அவனை … நான் பார்த்த அந்த நாள்   ஒரு திருநாள் …
என் காலம் போல இல்லையே  உன் காலம் தம்பி  என்று !
இந்த நாள் இருக்கலாம் ஒரு திருநாள்
இல்லாத நாளாக … இனி வரும் காலம்
தினம் தினம் திருநாளாக இருக்க வேண்டும்
என் அன்பு பேரனே !
இது ஒரு தாத்தாவின் வெட்டி ஆசை இல்லை !
உன் காலத்தில் நீ வாழப் போகும்  மண்ணில்
நீ காணப்போகும்  புதிய பாரதத்தின்  புதிய முகம்
பார்க்க இந்த தாத்தா உனக்கு தரும் புது நம்பிக்கை !
நம்பிக்கை விதை விதைத்து விட்டேன் உன் மனதில்
அதை செடியாகி நல்ல கனி தரும் மரமாக்கி அதன்
நிழலில் நீ சொல்ல வேண்டும் உன் பிள்ளையிடம்
” என் அப்பா தாத்தா காலத்தில் இல்லாத வளமும்
  சுபிக்ஷமும் இப்போ உன் காலத்தில் இருக்கு கண்ணே
  நம் மண்ணில் … இந்த காலம் நம் மண்ணுக்கு
  ஒரு பொற்காலம் … “
அந்த நாள் போல இந்த நாள் இல்லை என்னும் பழைய
பல்லவி நீ பாடாமல், இந்த நாள் போல் அந்த நாள் இல்லை
என்று நீ உன்  பிள்ளையிடம் சொல்லப் போகும் அந்த நாள்
நிச்சயம் ஒரு திருநாள் நம் மண்ணுக்கு !
Natarajan
In http://www.dinamani.com  dated 17 Feb 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s