வாரம் ஒரு கவிதை …” கொஞ்சி விளையாடும் கோபம் “

 

கொஞ்சி விளையாடும் கோபம்
—————————-
நேற்று இருந்தவர் இன்று இல்லை …இது
தெரிகிறது எனக்கு !…இன்று இருப்பவர்
எல்லாம் நாளை விடியல் பார்ப்பாரா இல்லையா ?
விடை இல்லையே என்னிடம் இந்த கேள்விக்கு !
நெருநெல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை படைத்து இவ்வுலகு …சொன்னான்
அன்றே வள்ளுவன் ! குறளை  பாடமாக படித்த
நேரம் புரியவில்லை அவன் சொல்வது என்ன என்று !
வாழ்க்கைப் பாடம் தினம் படித்து வள்ளுவன் சொன்னது
என்ன என்று புரியும் இந்த நேரம் கோபம் கொஞ்சமும்
வேண்டாம் எனக்கு என்று நினைக்கிறேன் நான் இன்று !
வேண்டாம் நீ என்று நான் சொன்னாலும் விட மாட்டேன் நான்
உன்னை என்று என்னுடன் கொஞ்சி விளையாட வரும்
கோபமே …கெஞ்சிக் கேட்கிறேன் உன்னை , விட்டு விடு
என்னை இன்று ஒருநாள் !
நாளை விடியலை நான் பார்த்தால் மீண்டும் கெஞ்சுவேன்
உன்னிடம்  கோபமே, “கொஞ்சி விளையாட வர வேண்டாம்
நீ என்னிடம்  இன்னும் ஒரு நாள் ” என்று !
K.Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 4th March 2018

2 thoughts on “வாரம் ஒரு கவிதை …” கொஞ்சி விளையாடும் கோபம் “

  1. Ramakrishnan March 13, 2018 / 4:36 pm

    Super reality

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s