வாரம் ஒரு கவிதை …” தற்கொலை செய்யும் கனவுகள் “

தற்கொலை  செய்யும்  கனவுகள் …
———————————–
ஆட்சியைப் பிடிப்பது கட்சியின் கனவு !
நல்ல  ஆட்சியை அரியணை ஏற்றும்
கனவு நம் பாமர மனிதனுக்கு !
காணும் கனவு நனவாகும் என்னும்
நம்பிக்கை இருவருக்குமே !
கட்சி கண்ட கனவு நனவாகி காட்சி
மாறுது … ஆட்சியும் மாறுது !
சாமான்யன் அவன் கண்டான் கனவு
 கிடைக்க வேண்டும் எனக்கு ஒரு
நல்ல  மாற்றம் என்று !
ஆனால் அவனுக்கு கிடைத்தது நல்ல
மாற்றம் அல்ல …பெரும் ஏமாற்றம் !
அவன் கண்ட கனவு சிதைந்து மடியுது
அவன் கண் முன்னே …!
பக்குவமாய் செதுக்குவார் இந்த சிற்பி
ஒரு நல்ல ஆட்சி என்னும் சிலையை!
கண்டான் கனவு அந்த சாமான்யன் !
இன்று ,கண்ட கனவு எல்லாம் மடிவது
நிஜம் !… சிலைகள் உடைந்து கீழே
விழுவது நிஜம் ! புதிய சிலை ஒன்று
செதுக்க வேண்டாம் …இருக்கும் சிலையை
உடைக்க வேண்டுமா ?
உடைவது சிலைகள்  மட்டும் அல்ல..நம்மில்
பலர்  மனமும்  சேர்ந்துதான் !
வாக்களித்த வாக்காளன்  கண்ட கனவு
ஒரு இனிய கனவாகவே சாமான்யன்  மனதின்
ஒரு ஓரத்தில் புதைந்து மறையும் நேரம்
என் மனதில் ஒரு கேள்வி !
சாமான்யன் அவன் கனவுக்கு மட்டும்
ஏன் இந்த அகால மரணம் ?
Natarajan
12th March 2018

2 thoughts on “வாரம் ஒரு கவிதை …” தற்கொலை செய்யும் கனவுகள் “

  1. Ramakrishnan March 13, 2018 / 4:07 pm

    Sairam, all havoc played by middleman. Believing middle is not lie on the real politicians. All the woes of affected citizens are on his own or somebody misleading.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s