வாரம் ஒரு கவிதை ….” நிழலில் தேடிய நிஜம் ” 2

 

நிழலில் தேடிய நிஜம்
…………………..
நிஜம் நிஜமாய் இருந்தபோது
தேடினோம் நிழலை !
நிஜத்தின் அருமை பெருமை
தெரியவில்லை அப்போது !
நிஜம் நிழல் ஆக மாறிய பின்
நிழலுக்கு மாலை மரியாதை !
சிலையும் கூட சிலர் நிழலுக்கு !
தேடுகிறோம் நிஜத்தை நிழலில் !
இருக்கும் போது மதிக்காத
நிஜத்தை அது இல்லாதபோது
நிஜம் எங்கே எங்கே என்று
நிழலில் தேடி என்ன பயன் ?
Natarajan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s