வாரம் ஒரு கவிதை …” அடுத்த வரி …”

அடுத்த வரி
————-
முதல் வரி எழுதும்போது அடுத்த வரி
அடுத்த வரி என வரிசை கட்டி என்
முதல் கவிதையை எழுதி முடிக்க வைத்த
என் முதல் துடிப்பு இன்றும் என் கவிதை
பயணத்தில் நல்ல ஒரு படகு துடுப்பு !
வரிந்து கட்டி எழுத வேண்டும் கவிதை..அது
அடுத்தவரின் மனதை நோகடிக்காமலும் இருக்க
வேண்டும்! … படிப்பவரின் மனம் என்றும்
மகிழ வேண்டும் என் கவிதை சொல்லும்
நல்ல செய்தியில் !
அடுத்தவரின் துணை இன்றி நான்
அடுத்த வரி அடுத்த வரி என்று தேடி
அடுத்த கவிதை அடுத்த கவிதை என்று
அதே முதல் துடிப்புடன் எழுத வேண்டும் என்றும் !
K.Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 24th July 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s