வாரம் ஒரு கவிதை …” பாதியில் முறிந்த பயணம் “

பாதியில் முறிந்த பயணம்
============================
இருமனம் இணைந்து ஒருமனம்
உருவாகியது திருமண உறவில் !
அருமையான  வாழ்க்கைப் பயணம் ஆரம்பம்
அந்த இருவருக்கும் !
இனிதே தொடங்கிய ஒரு பயணம்
முடிந்ததே  ஒரே  நாளில் ! ஒரு சாலையில் !
காரணம் ஆயிரம் சொன்னார் சுற்றமும் நட்பும் !
குறை பல சொன்னார் மற்றவர் மீது !
உரைக்கவில்லயே இன்னும் ஒரு உண்மை
உறவினருக்கு ! தலைக் கவசம் அணிவது
ஒரு உயிருக்கு கவசம் என்னும் உண்மை !
கவசம் இருவரும் அணிந்து இருந்தால்
பாதியில், ஒரு பாதையில் முறிந்து
முடிந்து இருக்குமா அந்த இருவரின்
வாழ்க்கைப் பயணம் ?
சற்றே சிந்திக்க வேண்டும்… இரு சக்கர
வாகனம் ஓட்டும் அனைவரும் ! காவலர்
கேட்டாலும் கேட்காவிட்டாலும் , அந்த
தலை கவசம்தான் உங்கள் உயிர் கவசம் !
கவசம் எத்தனை நீங்கள் படித்தாலும்
மறக்க வேண்டாம் இந்த கவசத்தையும் !
K.Natarajan   in http://www.dinamani.com dated  01/10/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s