வாரம் ஒரு கவிதை …” மெய் உறக்கம் “

மெய் உறக்கம்
==============
மெய் மறந்த உறக்கம் இறக்கி வைக்கும்
இறுக்கம்  எதுவாயினும் மனதில் இருந்து
மெய் மறந்து உறங்குபவன் விழித்துக்
கொள்வான் அவனை எழுப்பினால் !
ஆனால் பொய் தூக்கம் போடுபவனை
எழுப்ப முடியுமா தட்டி ?
மெய்யுடன் பொய் சரிக்கு சரி நின்று
சண்டை இடும் இந்த காலத்தில்
வாய்மையே வெல்லும் என்று வசனம்
பேசி நீ மெய் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து விட்டால்
வாய் மெய்யை வெல்லும் நிலைமை
வந்து விடும் தம்பி ! மெய் உறக்கத்திலும்
விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் நீ தம்பி !
மெய் மறந்த உன் உறக்கத்தில் உண்மையை
உறங்க விட்டு விடாதே நீ தம்பி !
K.Natarajan
in http://www.dinamanai.com dated 18/11/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s