வாரம் ஒரு கவிதை ….” என் பார்வையில் …”

 

என் பார்வையில்
=================
குறையில்லை என் பார்வையில் …”பவர் “
குறையவும் இல்லை , ஏறவும் இல்லை !
கண்ணாடி மாற்ற வேண்டாம் எனக்கு !
அதே “பவர் ”  அதே கண்ணாடி ! கண்ணாடி
மாற்றும்  செலவு மிச்சம் எனக்கு டாக்டர் ,
சிரித்தேன் நான் !
என்  மனைவிக்கு ” பவர் ” இருமடங்கு
அதிகம்  இப்போது …! கண்ணாடி
“பவர் ” நான் சொல்வது !
குறை ஒன்றும் இல்லை என் பார்வையில்
என்று பாடத்தான் எனக்கு ஆசை !
நிறைவான வாழ்வில் “பவர் ” யாருக்கு
அதிகம் என்பதை சொல்லும்  “பவர் “
கண்ணாடிக்கு இல்லையே !
குறை, நிறை இரண்டும் இருக்கும் வாழ்வில்
குறையும் கடந்து போகும் , நிறையும்
கடந்து போகும் !
குறை  நிறை இரண்டும் ஒன்றேதான்
என் பார்வையில் !
K.Natarajan
21/01/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s