வாரம் ஒரு கவிதை ….’ நிலாக் கால நினைவுகள் “

 

நிலாக்கால நினைவுகள்
======================
நிலாக்கால நினைவுகள் …காலம்
பல கடந்தும் என் மனதின் ஒரு ஓரத்தில் !
நான் கடந்து வந்த பாதையை தடம்
பிரித்து காட்டுது எனக்கு இன்னும் !
நிலாக்கால கனவெல்லாம் நனவாகவில்லை
நனவான இனிய நிகழ்வெல்லாம் நான்
கண்ட கனவிலும்  இல்லை …இதுதான்  உண்மை !
நிலாக்கால கனவு வேறு … நிகழ் கால நிஜம்
வேறு ! இது புரிய இத்தனை  நாள் எனக்கு !
மகிழ்வுடன் வாழ்கிறேன் நான்  நிகழ் காலத்தில் இன்று
எதிர் கால கற்பனை எதிர்பார்ப்பு எதுவும் இன்றி !
K.Natarajan
17/03/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s