வாரம் ஒரு கவிதை…..” கிடைக்குமா நல்ல செய்தி எனக்கு ” ?

 

கிடைக்குமா நல்ல செய்தி எனக்கு ?
+++++++++++++++++++++++++++++++
என் பெண்  பாஸ் பண்ணி விட்டாள் 10ஆவது !
பையனும்  பிளஸ் டூ  பாஸ் செய்து விட்டான்
நல்ல  மார்க்  வாங்கி !
நான்தான் என்ன செய்யப் போகிறேனோ
தெரியவில்லை !
எந்த தேர்விலும் நான் வெற்றி பெற்றது
இல்லையே இதுவரை !
இந்த தேர்தல் முடிவு நாளிலாவது கிடைக்குமா
ஒரு நல்ல செய்தி எனக்கு ?   தப்பிப் பிழைக்குமா
என் மானம்   என் குழந்தைகள் முன்னால் ?
( ஒரு வேட்பாளரின் புலம்பல் !)
K.Natarajan
04/05/2019

2 thoughts on “வாரம் ஒரு கவிதை…..” கிடைக்குமா நல்ல செய்தி எனக்கு ” ?

  1. K sethuraman May 4, 2019 / 2:29 pm

    Very nice simple and touching sr

    • natarajan May 4, 2019 / 4:54 am

      Thanks…for. Your encouraging comments.Sir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s