வாரம் ஒரு கவிதை…..முதல் முத்தம் ” 2

முதல் முத்தம் ..2
+++++++++++++
அன்னையர் தினம் என்று என் காலத்தில்
எதுவும் இல்லை! எல்லா நாளும் அன்னையர்
தினம்தான் !
அன்னையர் தினம் இன்று  எல்லோரும் சொல்லும்
போதும் அவரவர் அம்மாவுக்கு ஒரு பரிசு
கொடுக்கும் போதும் நான் தேடுகிறேன்
என் அம்மாவை ! என் அம்மா எதுவும்
என்னைக் கேட்டது இல்லை ! நானும்
அம்மாவுக்கு பரிசு என்று எதுவும்
கொடுத்தது இல்லை !
நிஜமாய் இருந்த என் அம்மா நிழலாக
புகைப்படத்தில் இன்று !  அன்னையர் தினம்
இன்று அம்மா நான் உன் நிழலுக்கு
தருகிறேன் ஒரு பரிசு ! கண்ணில் நீர் மல்க
தருகிறேன் உன் பிள்ளை நான் உனக்கு ஒரு
அன்பு முத்தம் உன் புகைப் படத்துக்கு !
இதுவே என் முதல் முத்தம் உனக்கு அம்மா !
Natarajan.K
15/05/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s