வாரம் ஒரு கவிதை …. தண்ணீர் …2

தண்ணீர்
+++++++++
தண்ணீர் விட்டு வளர்த்தேன்  என் வீட்டு
தோட்ட செடிகளை ..என் வீட்டுக்  குழந்தையை
சோறு ஊட்டி வளர்ப்பது போல !
வாடி நிக்குது என் வீட்டு செடிகள் இன்று!
தேடி தவிக்குது தண்ணீர் தண்ணீர் என்று !
வாடிய செடி கொடி பார்த்து கண்ணீர்
வடிக்கிறேன்  நான் ! தண்ணீர் கொடுக்க
முடியவில்லையே  என் ” வீட்டுக் குழந்தைக்கு ” !
தண்ணீர் தண்ணீர் என்று நானே அலைகிறேன்
இன்று ! ஆனால் என் தாகம்  தணிக்காதே என்
கண்ணின் நீர் ! வாடும் என் வீட்டு செடி கொடிக்கு
அதன் பசி நீக்கும் உணவாக மாற வேண்டும் என்
கண்ணீர் !… வாடிய  செடி துளிர்க்க
வேண்டும் மீண்டும்  என் கண்ணின்
நீரால்  என் கண் முன்னே !
K.Natarajan
20/06/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s