வாரம் ஒரு கவிதை ….” ஆட்டுக்குட்டியை நனைத்த மழை ” 2

ஆட்டுக்குட்டியை நனைத்த  மழை ….2
++++++++++++++++++++++++++++++
அணிவகுத்து வந்தீங்க …திரண்டு வந்து
“குண்டு  மழையும்”  பொழிந்தீர்கள்  எங்கள்
மண்ணில் நீங்க !
ஆயிரம் ஆயிரம் நன்றி உங்களுக்கு எங்க
மண்ணையும் முத்தமிட்டு எங்க மனதையும்
குளிர வைத்த மேகக் கூட்டங்களே !
எங்க மண்ணை நீங்க தொட்டு முத்தமிட்ட
நேரம் மறந்து விட்டோம் எங்க வீட்டு
ஆட்டுக்குட்டியை !
எங்க வீட்டுக் கடைக்குட்டி பொழிந்து தள்ளி
விட்டாள் ஒரு “அழுகை மழை” எங்க
வீட்டுக்கு உள்ளே !
” என் செல்ல ஆட்டுக்குட்டியை நனைத்து
விட்டதே இந்த மழை  என்று ! எங்க
வீட்டுக் கடைக்குட்டிக்கு தெரியாதே   அவள்
செல்ல ஆட்டுக்குட்டிக்கும் தேவை இந்த மழை என்று !
K.Natarajan
04/07/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s