வாரம் ஒரு கவிதை ….” இனிமேல் மழைக் காலம் “

 

இனிமேல் மழைக் காலம்
+++++++++++++++++++++++
நல்ல காலம் பொறக்குது நல்ல காலம்
பொறக்குது …இனிமேல் மழைக் காலம்
இனிமேல் மழைக் காலமே !அத்திப்
பூத்தாற்போல் பெய்யும் வான் மழை
போல்  வீட்டு வாசலில் நின்று குரல்
கொடுக்கும்  குடுகுடுப்பைக் காரன் !
அசரீரி மாதிரி குரல் கொடுக்கும் அந்த
மனிதரின் கையில் இருக்கும் குடுகுடுப்பை
என் கண்ணுக்கு வானிலை நிலைய
“ரேடார்” ஆகாவே  தெரியுது அய்யா !
மழைக்காலம் அது ஒரு கனாக் காலம்
என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த  எனக்கு
குடுகுடுப்பையின் குரல் இடி மின்னல்
மழையின் முன்னோட்டமாகவே  தெரியுது
அய்யா !
இனிமேல் மழைக் காலம் என்றால் அதை
விட வேறு எந்த காலம் நல்ல காலம் ? !
K .நடராஜன்   in http://www.dinamani.com dated 10/07/2019
10th July 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s