வாரம் ஒரு கவிதை ….” அன்பே சிவம் “

அன்பே  சிவம்
+++++++++++++++
ஆசை அன்பு  அச்ச அன்பு இறை அன்பு
என்று அன்பு எடுக்கும் பல அவதாரம் !
இது ஒரு  மஹரிஷியின் வாக்கு !
எல்லா உயிரையும் இறைவனாகப்
பார்த்து பாவித்து இறை அன்பை
வேண்டி நின்றால்  இறைவன் பொழிவான்
அவன் அன்பை உன் மேல் தம்பி !
அன்பே சிவம் என்னும் உண்மை நிலை
உனக்கு புரிந்து விட்டால் , இறை அன்பு
தவிர்த்து , ஆசை அன்பும், அச்ச அன்பும்
துச்சமாகத்  தெரியும் மிச்ச வாழ்வில் உனக்கு !
இறை அன்பு ஒன்றுதான் நிலையானது
என்னும் உண்மை  உனக்கு தெரிய வரும் நேரம்
அன்பே சிவம் என்பதின் அர்த்தமும்  புரியும்
உனக்கு  தம்பி !
K.Natarajan
in www. dinamani.com dated 17th July 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s