வாரம் ஒரு கவிதை ….” வர்ண ஜாலம் ” 2

வர்ணஜாலம்
++++++++++++++
வானவில் காட்டும் விண்ணில் வர்ணஜாலம் !
நாட்டிய மேடையில் வர்ணம் படைக்கும் அந்த
நாட்டியமேடைக்கே  ஒரு வர்ணஜாலம் !
ஒரு கலைஞனின் கையில் தூரிகை
இருந்தால் அது படைக்கும் திரையில்
வண்ண ஜாலம் !
இசைக்கலைஞரின் இசை கேட்டு மெய்
மறந்து இசையை அசை போடும் அவர்
ரசிகர் கூட்டம் …அது இசையின் தனி
ஒரு மந்திர ஜாலம் …இசையின் வர்ணஜாலம் !
இது எதுவுமே இல்லாமல் வெறும்  வாய்ப்
பந்தல் மட்டுமே போடும் ஒரு கூட்டம் !
இதை செய்வேன் அதை செய்வேன்
திரிப்பேன் மணலைக் கயிறாக நான்
என்பார் சிலர் !…வெறும்  வார்த்தை ஜாலம் !
வார்த்தை ஜாலத்தை  வர்ண ஜாலமாக
நம்பி வாக்கும் அளிப்பார் வாக்காளர்
வாய் சொல் வீரருக்கு !
நம்பி வாக்களித்த வாக்காளர் கண் முன்னால்
திரும்பி வரவே மாட்டார் அந்த வேட்பாளர்!
அது அவர் செய்யும் மாயா ஜாலம் !
கந்தசாமி  நடராஜன்
07/08/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s