வாரம் ஒரு கவிதை ….” புத்தரின் புன்னகை “

புத்தரின் புன்னகை
++++++++++++++++++
மாற்றம் ஒன்றே நிரந்தரம் …வாழ்வில்
மற்றவை  நிரந்தரம் அல்ல !
விதை விதைத்தவன் திணை அறுப்பான்
வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் !
அன்றே சொன்னார் புத்தர் ! இன்னும்
அதன் அர்த்தம் தெரியவில்லையே  நமக்கு !
மோனோலிசாவின்  புன்னகை பார்க்க
ஓடும் நமக்கு புத்தர் ஏன் சிரிக்கிறார்
நம்மைப் பார்த்து என்று இன்னும்
புரியவில்லையே !
புத்தரின் சிரிப்பு வெறும் புன்சிரிப்பு
அல்ல …பொருள் பொதிந்த  பொன்
சிரிப்பு !
கந்தசாமி  நடராஜன்
in http://www.dinamani.com dated 25/09/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s