வாரம் ஒரு கவிதை ….” மகாத்மா காந்தி “

மகாத்மா காந்தி
++++++++++++++
வாங்கித் தந்தார் தந்தை காந்தி நம்
மண்ணுக்கு விடுதலை ! அப்போதே
சொன்னார் இந்த மண் உன் பூர்விக
சொத்து அல்ல …உன் பிள்ளைக்கு
நீ பட்டிருக்கும் கடன் என்று !
கடனாளி நீ இந்த மண்ணுக்கு சொந்தம்
கொண்டாட முடியுமா ?
உனக்கு என்ன உரிமை கடன் சொத்தை
அழிக்க ? கோடிட்டு காட்டினார் உன்
எல்லை என்ன என்று அன்றே மகாத்மா !
நிலை மறந்து எல்லை தாண்டி விட்டாய்
மனிதா நீ இன்று !
இந்த மண்ணின் வளம் அழிக்க கடனாளி
உனக்கு ஏது உரிமை ?  கேட்கிறார் இன்று
உன் பிள்ளைகள் ! பதில் சொல்லு நீ !
கேள்வி கேட்கும் ஓவ்வொரு பிள்ளையும்
ஒரு மகாத்மா காந்தியே !
Kandaswamy Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 02/10/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s