வாரம் ஓரு கவிதை …”தீபம் “

தீபம்
+++++
இருள்  அகற்ற ஒரு தீபம் போதும்
பல தீபம் ஏற்றிட பொங்கிடும் ஒளி
வெள்ளம் ! தீபத்தின் ஒளியில்
ஒளிரும்  தீபாவளி !
அகத்தின் இருள் நீக்கிட தேவை
ஒரே ஒரு தீபம் ! ” நான் ” எனது “
என்னும் அகந்தை அழிய ஒரு சிறு
தீபம் ! உன்னை நீ யார் என்று புரிய
வைக்கும் ஆன்மிக தீபம் !
அகத்தின் இருள் மறைந்தால் இந்த
ஜெகமே மிளிரும்  ஒரே ஒரு தீப
ஒளியால் !
அகந்தைப் பிசாசை அழித்து ஒழிக்க
அகத்தில் ஏற்றுவோம் ஆன்மிக தீபம் முதலில் !
அதுவே உண்மையில் தீபாவளி நம் வாழ்வில் !
K.Natarajan
27/10/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s