வாரம் ஒரு கவிதை …” பெண்ணென்று சொல்வேன் …”

பெண்ணென்று சொல்வேன்
+++++++++++++++++++++++++
எந்த பதவியில் இல்லை இன்று ஒரு பெண் ?
மண்ணில் மட்டும் அல்ல விண்ணிலும்
பறந்து வெற்றிக்கொடி நாட்டி அவள் பிறந்த
மண்ணுக்கு பெருமை தேடி தரவில்லையா பெண் ?
எல்லை காக்கும் புனிதப் பணியிலும் சரி ,
காவல் பணியிலும் சரி, தீ அணைப்பு பணியிலும்
சரி …எதில் இல்லை நம் பெண்கள் இன்று ?
யாருக்கும்  சளைத்தவர்கள் இல்லை நம் பெண்கள் !
இந்த நேரத்தில் முதன்மையாய்  நிற்கும் பெண்கள்
பின்னால் தெரியுது அவர்கள் அம்மாவின் முகம் !
நிலைக்கண்ணாடியில் உங்கள் முகம் பார்க்கும்
நேரம் உங்கள் அம்மாவின் முகத்தையும் பாருங்கள்
பெண்களே !  புரியும் உங்களுக்கு தன்னால்
உங்கள் வெற்றிக்குப் பின்னால் யார் என்று !
பெண்ணே  நீ வெற்றிப்  பெண்  என்றால்
உன் அம்மா உன்னைப் பெற்ற அதிசயப்
பெண்ணென்று நான் சொல்வேன் !
Kandaswamy Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 13/011/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s