எங்கே என் கை பேசி ?


வீட்டுக்கு ஓரே ஒரு தொலைபேசி 
ராஜா மாதிரி அமர்ந்திருக்கும் அதன் 
சிம்மாசனத்தில் …அது ஒரு காலம் !

அது சிணுங்கினால் அவ்வளவு பேரும் 
ஓடுவார் அதன் சிம்மாசனத்துக்கு !
ராஜ மரியாதை அதற்கு !

ஒரு வீட்டில் எல்லோர் கையிலும் 
ஒரு கை பேசி இப்போது ! 
எங்கே என் கை பேசி…ஒரு 
தேடல் காலையில் எழுந்தவுடனே !

எங்கேயும் விழுந்து கிடக்கும் வீட்டின் 
ஒரு மூலையில் … எங்கே என் கை 
பேசி ..எங்கே என் கை பேசி 
தேடும் வேட்டை தொடரும் நாள் முழுதும் !

கை பேசி இப்போது குழந்தை மாதிரி 
எடுப்பார் கை பிள்ளையாக !
அது சிணுங்காவிட்டாலும் அதைத் 
தட்டிக் கொடுக்க வேண்டும் …தடவிக் 
கொடுக்கவேண்டும் ….கையில் 
இல்லாத சமயம் தேட வேண்டும் எங்கே 
என் கை பேசி என்று ! கை பேசி இல்லாத
கை ஆயிரத்தில் ஒன்று இன்று !

கந்தசாமி நடராஜன்

22/01/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s