வாரம் ஒரு கவிதை

கவிதையும் கொரானாவும் …

+++++++++++++++++++++++

எழுதி எழுதிப் பார்க்கிறேன் 
அழுகை தான் வருதே தவிர  
ஒரு கவிதையும் பிறக்கவில்லை 
இந்த வாரம் !

வாரம் ஒரு கவிதை ஒரு பாரமாகத் 
தெரியுது இந்த வாரம் ! 

அரண்டு கிடைக்கும் உலகில் நான்  மட்டுமா 
என் வீட்டு குவாரண்டைனில் ?
இல்லை என் கவிதையும் சேர்ந்தா ?

கந்தசாமி நடராஜன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s