வாரம் ஒரு கவிதை

என் கடவு சீட்டு 

புதுப்பிக்கப் பட்ட என் கடவு சீட்டு (பாஸ் போர்ட் )
காட்டுது ஆயுள் அதற்கு 2030 வரை என்று !
கடவு சீட்டு கண்ணில் தெரியுது எனக்கு 
கடவுள் கொடுத்த ஆயுள் உறுதி சீட்டாக !
அகவை எழுபதை தாண்டும் நான் 
ஆயிரம் பிறையும் காணுவேன் நிச்சயம் 
என்று சொல்லாமல் சொல்லுதோ என் 
கடவு சீட்டு ! கடவுளுக்கே வெளிச்சம் !

கந்தசாமி நடராஜன் 
01/09/2020 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s