வாரம் ஒரு கவிதை

இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் ?


காலையில் ஒரு நாட்டில் மாலை 
வேறு ஒரு நாட்டில் என்று விண்ணில் 
சுற்றி சுற்றி பறந்து வந்தேன் 
நான் சுதந்திரப் பறவையாக !
இன்று சிறகு ஒடிந்த பறவையாக 
“ஜம்போ ” ஜெட்  நான் அம்போ 
என்று மண்ணில் !
சிறகடித்துப் பறக்கும் ஓரு சின்னப் 
பறவை என் முதுகில் இப்போ !
நீ பறப்பது எப்போ என்று என்னைப் 
பார்த்து கேக்குது ஓரு கேள்வி ?
இந்த  கேள்விக்கு என்ன பதில் 
நான் சொல்ல ? 


கந்தசாமி நடராஜன் 
13/10/2020 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s