வாரம் ஒரு கவிதை

மலரட்டும் மீண்டும் ஒரு தீபாவளி 


நராகசுரன் வதத்தில் மலர்ந்தது ஒரு 
தீபாவளி !
இந்த உலகையே ஆட்டிப்படைக்கும் ஒரு 
அசுரன் இப்போ நம்மிடையே ! அவன் 
கொரானாசுரன் !
வதைக்க வேண்டும் விரைவில் இந்த 
அசுரனை !
மீண்டும் மலரும் அப்போதுதான் 
இனிய தீபாவளி ! 

இன்னொரு தீபாவளி மலரட்டும் 
விரைவில் ! ஒளி பரவட்டும் 
மக்கள் முகத்தில் ! அவர் 
மனம் குளிரட்டும் இந்த கலியுக 
அசுரன் வதத்தில் !
மலரட்டும் மீண்டும் ஒரு தீபாவளி !

கந்தசாமி  நடராஜன் 

One thought on “வாரம் ஒரு கவிதை

  1. Seshambal November 12, 2020 / 11:57 am

    Very nice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s