வாரம் ஒரு கவிதை

என்ன பெயர் குழந்தைக்கு ?


பிறந்தது குழந்தை …புது உலகம் 
பார்த்தது … அம்மா அப்பா பாட்டி 
தாத்தா என்று பலர் முகம் பார்த்தது 
வியந்தது குழந்தை !

இந்த பெயர்தான் குழந்தைக்கு ..ஆள் 
ஆளுக்கு ஒரு பெயர் சொல்ல சொல்ல 
முழித்தது குழந்தை !

பெயர் ஒன்று போதும் ..ஒரு மெயில் id 
password  தான் முக்கியம் எனக்கு 
சொன்னது குழந்தை பதிலுக்கு !

முழித்தனர் பெற்றோர் ! விழி பிதுங்கி 
நின்றனர் சுற்றமும் நட்பும் !

கந்தசாமி  நடராஜன் 
18/12/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s