வாரம் ஒரு கவிதை …” மழை மேகம் 2 “

மழை மேகம்    2
++++++++++++++
பரந்து விரிந்த வானில் மிதந்து வரும்
வெண் மேகம் !  மழை தரும் மேகம் !
மேகக் கீற்றிலா  இத்தனை மழை நீர் ?
விண்ணில் எத்தனை மாயம் !
விண்ணின் மாயம் இது பொய்த்து விட்டால்
இந்த மண்ணின் நிலைமை என்ன ஆகும் ?
வெண்மேகம்  கருமேகமாக  உருவானால்
இந்த மண் தாங்காமல் பொழியுதே மழை !
மழை மேகத்துக்கு இத்தனை சக்தி என்றால்
அந்த மேகத்தை  தன் ஆடையாக  உடுத்தும்
அந்த வானத்தின் சக்தியை அளக்க முடியுமா ?
விண்ணின் சக்தியை புரிந்து  கொள்ள
மழை மேகம் ஒரு சோதனைக் கருவியே !
Kandasami Natarajan in http://www.dinamani.com
dated 11/09/2019

வாரம் ஒரு கவிதை ….” மழை மேகம் “

 

மழை மேகம்
+++++++++++++
மழை வருதா என வானம் பார்க்கிறோம்
அந்த வானம் மட்டும் நீல வண்ணமாகவே  இருக்க
விழைகிறோம் !
ஆனால் மழை மட்டும் வேண்டும் நமக்கு
இது என்ன நியாயம் ?
மேகம் இல்லாமல் மழை ஏது ?
கரும் பட்டு உடுத்தி கரு மேகம்
திரள வேண்டாமா விண்ணில் ?
கருப்பு பட்டு ஆடை நம்மில் பலருக்குப்
பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ….ஆனால்
நீல வானம் கரும் பட்டு தரித்து
மழை மேகத்தில் மறைய விழைகிறதே !
மழை மேகத்துக்கு கருப்பின் மேல்
அப்படி ஒரு மோகம் ! கரு மேக ஆடை
உடுத்தி  நீல வானம் சிந்தும் ஆனந்தக்
கண்ணீர்தான் இந்த மண்ணுக்கு
மழையோ !
கந்தசாமி  நடராஜன்  ….in http://www.dinmani.com dated
11/09/2019