வாரம் ஒரு கவிதை ….” தூரத்தில் கேட்குது ….”

 

தூரத்தில்  கேட்குது ..
———————-
அம்மா உன் குரல் முதன் முதல் கேட்டேன்   தூரத்தில்…
உன் கருவில்  நான்  மலர்ந்து வளர்ந்த  போது !
இப்போதும்  உன் குரல் நான் கேட்கிறேன்
தினமும் …தூரத்திலிருந்தே !
அயல் நாட்டு மண்ணில் நான் இன்று  இருந்தாலும்
நம் நாட்டு  மண் வாசம் மறக்கவில்லையே அம்மா  நான் !
தூரத்திலிருந்து உன்  குரல்  நான் கேட்டாலும்
அம்மா..பாசமுடன் மண் வாசம் கலந்து ஒலிக்கும்
உன் குரல் நான்  அன்று  கருவில் கேட்ட
அதே குரலாக இன்றும் ஒலிக்கும் மாயம் என்ன அம்மா ?
தூரத்தில் கேட்குது உன் குரல் என்று என்னிடம்
இது வரை நீ சொன்னதில்லையே அம்மா !
எங்கே நீ இருந்தாலும் நீ இருக்குமிடம் என்
இதயத்தில்தான் என்று எனக்கு சொல்லாமல்
சொல்லுகிறாயா  அம்மா ?
Natarajan …..in http://www.dinamani.com dated 24th July 2017

Message for the Day…”Do not serve for the sake of reward, attracting attention, or earning gratitude, or from a sense of pride at your own superiority in skill, wealth, status or authority. Serve because you are urged by love”

Source: http://media.radiosai.org/

The age span 16-30 years is crucial, for that is the period when life adds sweetness to itself, when talents, skills and attitudes are accumulated, sublimated and sanctified. If the tonic of unselfish service (seva) is administered to the mind during this period, life’s mission is fulfilled, for the process of sublimation and sanctification will be hastened by this tonic. Do not serve for the sake of reward, attracting attention, or earning gratitude, or from a sense of pride at your own superiority in skill, wealth, status or authority. Serve because you are urged by love. If and when you fail, ascribe the failure to your own inadequacy, insincerity or ignorance. Examine the springs of action; disinfect them from all trace of ego. Do not throw the blame on the recipients of the seva, or on your collaborators and co-workers, or on God. When you succeed, ascribe the success to the Grace of God, who urged you on, as love from within you.

Message for the Day…”Carry on your work shedding all fear and without any worry about the future. Plunge into service activities with courage and determination. If you act with this unshakeable faith, you will be able to serve your family, the nation and the Universe well.”

Source:http://media.radiosai.org

Natarajan

Embodiments of the Divine Self! The situation in the world today is dreadful and frightening. Wherever you turn, fear confronts you. Whether you remain at home or go out into the street, whether you travel by train or walk on the road, fear haunts you. The world is enveloped in fear. If you want to banish this fear, you must develop firm faith in God as the sole refuge. Then you will be freed from fear. Carry on your work shedding all fear and without any worry about the future. Plunge into service activities with courage and determination. If you act with this unshakeable faith, you will be able to serve your family, the nation and the Universe well. It is not your intellectual ability that will serve to protect the country. If you adhere to Truth and Righteousness, they will protect you, your family and the country. Live up to the truth of your being. Always act righteously!

Message for the day…”Sanctify your lives by giving up selfishness and cultivating selfless love for others. God alone can transform your spiritual efforts into a transcendental experience”

Source: http://media.radiosai.org/

Everyone must develop the spirit of tyaga (sacrifice). You must serve others through the God-gifted body. You must cherish only good and noble thoughts in your mind. You must use your wealth for supporting educational and other institutions to help the people. Offer food to the starving and needy. This is the way to lead a purposeful and sublime life. Life has been given to you not to fatten yourself. The body is the basic instrument for the practice of Dharma (duties). Dedicate your entire time to service and the discharge of your duties. Your Sadhana (spiritual efforts) must not be for selfish ends. It must promote the good of others. Sanctify your lives by giving up selfishness and cultivating selfless love for others. God alone can transform your spiritual efforts into a transcendental experience. You already have the vision of the Divine (sakshatkara). The vision does not come from outside. It is within you, because the Divine is omnipresent.

Natarajan

Message for the Day …”Selfishness is the root cause of all the afflictions plaguing people. If the world is to be transformed, the best start is to reform yourself. Your evil traits must be removed. You must fill yourself with sacred thoughts. Without you realizing your true nature, all other accomplishments are of no avail!”

Source: http://media.radiosai.org

The water vapour produced by the Sun becomes a cloud and hides the Sun itself. Likewise thoughts arising in the mind conceal the Self (Atma). When the mind is eliminated the Atma alone remains. For eliminating the mind and removing the delusions from it, desires must be controlled. Aspirants of today are not reducing their desires. You must realise that selfishness and self-centeredness must be got rid of. Selfishness is the root cause of all the afflictions plaguing people. If the world is to be transformed, the best start is to reform yourself. Your evil traits must be removed. You must fill yourself with sacred thoughts. Without you realizing your true nature, all other accomplishments are of no avail! You must turn the mind inwards. Turning the mind towards the external world can only breed sorrow. Enduring bliss can be got only by directing the mind towards God. That is real and true sadhana(spiritual practice).

Natarajan