வாரம் ஒரு கவிதை

கவிதையும் கொரானாவும் …

+++++++++++++++++++++++

எழுதி எழுதிப் பார்க்கிறேன் 
அழுகை தான் வருதே தவிர  
ஒரு கவிதையும் பிறக்கவில்லை 
இந்த வாரம் !

வாரம் ஒரு கவிதை ஒரு பாரமாகத் 
தெரியுது இந்த வாரம் ! 

அரண்டு கிடைக்கும் உலகில் நான்  மட்டுமா 
என் வீட்டு குவாரண்டைனில் ?
இல்லை என் கவிதையும் சேர்ந்தா ?

கந்தசாமி நடராஜன்