வாரம் ஒரு கவிதை ….” யாருமில்லாத மேடையில் …”

யாருமில்லாத மேடையில் …
————————–
குளியல் அறையில் நான் பாடிய
பாட்டு …யாருமில்லாத மேடையில்
அரங்கேறிய என் முதல் கச்சேரி !
என் வீட்டு மொட்டை மாடியில்
நான் ஆடிய நடனம் …யாருமில்லாத
மேடையில் என் முதல் நாட்டியம் !
நிலைக் கண்ணாடி முன் நின்று
நான் பேசிய பேச்சு ..யாருமில்லாத
மேடையில் என் முதல் சொற்பொழிவு !
யாருமில்லாத மேடையில் பேசி,
பாடிய நான் இன்று யாரும் இல்லாத
ஒரு அரங்கு முன்னாலும் பேசத்
தெரிந்த ஒரு திறமைசாலி !
ஆம் …எனக்கு வேலை இன்று
ஒரு தொலைக் காட்சி செய்தி
வாசிக்கும்  மேடையில் !!!
My Tamil Kavithai in http://www.dinamani.com dated 19th Nov 2017
Natarajan
Advertisements

Message for the Day…”Noble souls like Vivekananda and Ramakrishna Paramahamsa could attain exalted positions in their lives only due to the sacred feelings of their mothers. It is because of the feelings of the mother that the children become good or bad. It is because of such women that the children take to the path of righteousness.”

Ladies’ Day is celebrated on this day in order to delve into the sacred qualities of women and disseminate them. Though the Earth is one, the plants vary depending upon the seeds sown. The womb of the mother symbolises Mother Earth. As is the seed of thought sown in it, so is the fruit that it yields. So the mother should foster good thoughts, words and deeds. Only then can she beget virtuous children. Aryamba was a paragon of virtues. She spent all her time in the contemplation of God and in undertaking noble deeds. As a result, Sankaracharya was born to her. Sankaracharya could become Jagadguru (world teacher) because of his mother’s virtuous thoughts. Noble souls like Vivekananda and Ramakrishna Paramahamsa could attain exalted positions in their lives only due to the sacred feelings of their mothers. It is because of the feelings of the mother that the children become good or bad. It is because of such women that the children take to the path of righteousness.

Source….http://media.radiosai.org

Lebanon’s Thinnest Building Was Built Out of Spite…

Locals call the building “the Grudge” and rightly so. This extremely narrow building standing on a mere 120-square-meter piece of land in Beirut was built specifically so that one man can block another man’s view of the ocean.

According to the prevailing lore, these two men were brothers, who each inherited a plot, but were unable to arrive at a mutual agreement on how to develop their respective properties. One of the brothers owned a minuscule plot of land, and was bitter for receiving the short end of the stick. Unable to build anything useful on his property, the jealous brother erected a narrow building, which was more or less a wall, so that his brother’s view of the sea was blocked in the hope that this would cause the value of his land to decrease.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The building is 14-meter-high and no wider than a meter, but from the front it appears wider than it actually is, thanks to the numerous balconies and windows that provide the impression of spacious rooms behind.

According to residents in the neighborhood, The Grudge, or ‘al-Ba’sa’ in Arabic, was built in 1954. The livable wall ranges in depth from four meters at its widest, to sixty centimeters at its slimmest. Each floor is divided into two apartments. Each apartment is a series of rooms joined together by a corridor. The rooms diminish in size as the space gets narrower with each room, until it ends in a very tight space that functions as a walk-in closet. The other apartment, on the wider side of the building, is comparatively spacious. Each room has two windows, one opening towards the brother’s plot—now occupied by a German school—and the other opening towards the Mediterranean with its beautiful, uninterrupted view of the sea.

Although the building is practically useless, the Grudge’s current owners have no intention of demolishing it because if he does he won’t be able to build anything else in its place as the land where it stands is too small to be developed under the city’s current building and zoning laws. So letting the building stand and renting it out is more profitable for its owners than tearing it down. As of 2014, the ground floor is rented out to a mechanic who runs a shop there.

Source: jadaliyya.com / spatiallyjustenvironmentsbeirut.blogspot.in

Kaushik in http://www.amusingplanet,com

Natarajan

 

 

Message for the Day…” ‘Anger is your enemy, patience is your shield of protection, and happiness is your heaven’. Fill your heart with love and compassion. When you fill your heart with love, you will see God everywhere”

You build a house and install doors in it, isn’t it? After installing doors in your house, will you allow animals and reptiles like donkeys, pigs, snakes and scorpions to enter your home, just because the doors are there? No! Even if they try to enter, you will drive them away and close the door, isn’t it? Similarly control the door of your heart. If you close the door of your heart to evil qualities, they cannot enter. You should not get angry with anyone, nor criticise or harm anyone. If, for any reason, such circumstances arise, control yourself. When anger overtakes you, put it down immediately considering it as your worst enemy. It is said: ‘Anger is your enemy, patience is your shield of protection, and happiness is your heaven’. Fill your heart with love and compassion. When you fill your heart with love, you will see God everywhere. Bereft of love, you will see only devils everywhere!

Source….http://media.radiosai.org/

Message for the Day…”Even your eyes are divine. But you are not aware of your true nature. When you have faith in yourself, you will have faith in God.”

Change the angle of your vision. When you practice seeing the world from the point of view of the omnipresence of the Divine, you will be transformed. You will experience the power of the Divine in everything in creation. You cannot hide anything from God. Many imagine that Swami does not see what they are doing. They do not realise that Swami has a million eyes. Even your eyes are divine. But you are not aware of your true nature. When you have faith in yourself, you will have faith in God. Realise that there is nothing beyond the power of God. Love God with that supreme faith. Then you will be drawn towards God. It needs purity. A magnet cannot attract a piece of iron covered with rust. Similarly, God will not draw to Himself an impure person. Hence, change your feelings and thoughts and develop the conviction that God is everywhere and in every being.

Source….http://media.radiosai.org

Message for the Day…”Ceiling on desires is the need of the hour today. It means exercising control over your own desires. You can be truly happy only when your desires are controlled”

Your life is a long journey. You should have less luggage (desires) in this journey of life. Therefore, it is said: ‘less luggage more comfort, makes travel a pleasure’. You have many desires. What do you get out of them? There are rules for ceiling with regard to land and property. But is there any rule you observe to exercise a ceiling on your desires? Ceiling on desires is the need of the hour today. It means exercising control over your own desires. You can be truly happy only when your desires are controlled. You are under the mistaken notion that happiness lies in the fulfilment of desires. But in fact, happiness begins to dawn when desires are totally eradicated. Cut short your desires, day after day. When you reduce your desires, you advance very rapidly towards the state of renunciation, peace and bliss.

Source….”http://media.radiosai.org/

From smoking in Singapore to dancing after dark in Japan — doing any of these 13 things could get you in trouble while travelling abroad…

Every country and culture has its own quirks that are often completely overlooked by outsiders.

However, sometimes these quirks are so extreme that they can land you in trouble if you’re not aware of them.

Airport transfer company Hoppa has compiled a list of quirky and peculiar laws from across the globe that could get naive holidaymakers in trouble.

As pleading unaware of some laws doesn’t seem to work as a get out of jail free card, the list of laws hopes to educate jet-setters before they make any costly or consequence-heavy blunders.

From crossing the street to packing paracetamol in your suitcase, scroll on to discover 13 peculiar things that could get you in trouble when travelling abroad.

Buying alcohol mid-afternoon in Thailand.

Thailand is known across the globe as a partying hotspot thanks to its Full Moon beach parties and party resorts. However, what many travellers don’t realise is that it’s illegal to order any alcoholic drinks throughout the country outside of the hours of 11 a.m. to 2 p.m. or 5 p.m. to midnight.

This means no 4 p.m. cocktails on the beach or late night beverages while out clubbing into the small hours. Any clubs, bars, or vendors caught selling alcohol outside of these designated time slots can be fined 4,000 Baht (£92) or even face a prison sentence of up to two years.

Dancing after dark in Japan.

Dancing after midnight is illegal in Japan due to a law introduced in 1948, put into place to regulate the sex industry.

The law was changed in 2015 after campaigners asked for the ban to be lifted. Now, dancing after midnight is allowed, but only if the lighting is at least 10 lux (that’s 10 lumens per square metre).

Smoking in public in Singapore.

Although smoking isn’t illegal in public in Singapore, regulations on where you can smoke in public places are extreme.

Bus stops, playgrounds, and carparks are all strict non-smoking zones. Smokers must also stay at least five metres away from all entrances to buildings, bus shelters, and common areas while holding a lit cigarette, or face fines of up to S$10,000 (£5,600).

Jaywalking in the US.

In the US, Iran, and Singapore, crossing the road anywhere that isn’t a designated pedestrian crossing can result in fines, a court appearance, or even a prison sentence.

Texting while walking in Honolulu.

In an attempt to make pedestrians share responsibility for road safety with drivers, texting while walking has recently been banned in Honolulu, Hawaii.

Anyone caught texting — or looking at any sort of electronic device — while crossing a road can be slapped with a fine of up to $99 (£75).

Swearing in public in Australia.

Banned in three Australian states — New South Wales, Victoria, and Queensland — swearing in a public place can get you slapped with an on-the-spot fine of anything between AU$100 (£58) and AU$240 (£140).

Wearing swimwear in the city in Spain.

Despite the sunbathers clad in bikini tops that line Spain’s beaches in the summer, failing to wear appropriate clothing away from the beach could result in happy-go-lucky tourists being slapped with a semi-nudity charge and a fine between €100 and €200 (£90 and £180).

Taking painkillers into the United Arab Emirates.

Drug laws in the UAE are extremely strict — many over-the-counter remedies common in the UK and around the world are seen as serious narcotics, especially anything containing codeine.

Travellers are safer to leave their painkillers at home, as possession of a banned substance — or even traces in the bloodstream — can result in a prison sentence of up to four years.

Feeding Venice’s pigeons.

Feeding pigeons in Venice was made illegal in 2008. The law was brought about in an attempt to minimise the number of bird droppings on Venice’s famous monuments and ornate buildings.

Driving without headlights in Sweden.

No matter the time of day, all moving vehicles must have their headlights switched on when driving through Sweden and Norway.

In the depths of winter, Stockholm only has between five and six daylight hours. Meanwhile, Swedish summers can see upwards of 20 daylight hours.

Due to the vastly ranging figures, it’s safer to ask all drivers to keep their headlights on at all times.

Wearing high heels to a Greek historic site.

High heels have been banned from many ancient monuments across Greece due to the additional wear-and-tear they’re deemed to cause on the historic sites.

The law was passed in 2009. At the time, the Director of Greek Prehistoric and Classical Antiquities, Eleni Korka, told the Daily Mail: “These monuments have a skin that suffers and people must realise that.”

Stopping on the motorway in Germany.

Germany’s motorway network, called the autobahn, has a very strict “no stopping” policy. Drivers causing a block in the traffic from staying still could be fined anywhere between €30 and €70 (£27 and £63).

Wearing pink shorts on Sundays in Victoria, Australia.

Due to an old law still around from the Victorian era, pink shorts are banned in Victoria, Austraila, on Sunday afternoons.

The reasons why this law is in place are unclear, but strutting your stuff in pink shorts from midday onwards will see you committing a literal fashion crime.

Source….www.businessinsider.com

Natarajan