வாரம் ஒரு கவிதை …” மறு ஜென்மம்”

 

மறு ஜென்மம்
————–
நெரு நெல் உளனொருவன் இன்று இல்லை
என்னும் பெருமை படைத்த இந்த உலகில்
இரவில் கண்ணுறங்கி மீண்டும் கண் விழிக்கும்
அந்த இனிய காலை நேரமே நம் யாவருக்கும் ஒரு
மறு ஜென்மம் !  மறுக்க முடியுமா இந்த உண்மையை ?
கிடைத்தது ஒரு  அரிய மனிதப் பிறவி …தெரியும் இந்த
உண்மை நமக்கு ! தினமும்  காலையில் நாம்
எடுப்பது ஒரு மறு  ஜென்மம் ! இதுவும் தெரியும் நமக்கு !
இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு  நாளில் மறக்கலாமா
நாம் மனித நேயம் ?
தினம் காணும் மறு ஜென்ம விடியல் மறந்து
வேறு ஒரு புது  ஜென்ம மாய வலையில்
சிக்கி, கிடைத்த மனிதப்   பிறவியின்  மதிப்பைக்
குறைக்க வேண்டாமே நாம் !
மனிதராய் பிறந்தோம் …மனிதராகவே
வாழ்ந்து காட்டுவோம் ! அது ஒன்றே நமக்கு
கிடைத்த மனிதப் பிறவியின் பயன் !
Natarajan  in http://www.dinamani.com dated 26th june 2017

Message for the Day…”Times may change, the world may change, new epochs may come, but Divinity is one and the same, and is unchanging.”

We eat food today just as we have been doing all these years. We are looking at the same faces today that we have been seeing all these days. Are we asking ourselves, why do we see the same face again and again? We feed the same stomach which we had fed with food yesterday and the day before. Do we ever question why do we have to feed the same stomach again today? We easily understand and accept these normal tasks, but why do we think and question our traditions and customs and even the act of praying to God every day? Our sacred scriptures and divine stories from the past are to guide and save us. Times may change, the world may change, new epochs may come, but Divinity is one and the same, and is unchanging. Most of you seek things that are ever-changing. Why don’t you seek things that are permanent and unchanging?

Source: http://media.radiosai.org/

Natarajan

Message for this Day…Eid..   “Islam means surrender to God. It teaches that God’s Grace can be won through justice and righteous living; and not through wealth, scholarship or power. All who in a spirit of surrender and dedication, live in peace and harmony in society are in fact, followers of Islam..”

Islam means surrender to God. It teaches that God’s Grace can be won through justice and righteous living; and not through wealth, scholarship or power. All who in a spirit of surrender and dedication, live in peace and harmony in society are in fact, followers of Islam. Islam insists on full co-ordination between thought, word and deed. Muslim holy men and sages have been emphasizing the need to inquire into the validity of the ‘I’ which feels it is the body and the ‘I’ which feels it is the mind, and reach the conclusion that the real ‘I’ is the self yearning for the Omni Self, God. During the Ramzan month, the fast and the prayers are to awaken and manifest this realisation. No matter which religion you follow, remember that the emphasis should be on unity, harmony and equal-mindedness. Therefore cultivate love, tolerance and compassion, and demonstrate this Truth in daily activity. This is the message I give you with My blessings.

Source: http://media.radiosai.org

Natarajan

Message for the Day…”God will be pleased with you and confer boons on you only when you offer Him the ‘flowers’ which are dear to Him. No benefit accrues from offering flowers, which fade and decay everyday.”

The third flower that God loves the most is the flower of compassion (daya)towards all living creatures. Live in amity with everyone, but do not have too much connection with people. The fourth special and significant flower that God dearly loves is that of forbearance (Kshama). The Pandavas suffered a lot at the hands of the Kauravas. But never did Dharmaraja lose forbearance. It was the virtue of forbearance that always won for Pandavas the protection of Krishna and made them an ideal to the rest of the world. God loves the offering of ever-blooming flowers of nonviolence, sense-control, compassion and forbearance (ahimsa, indriyanigraha, daya and kshama). God will be pleased with you and confer boons on you only when you offer Him the ‘flowers’ which are dear to Him. No benefit accrues from offering flowers, which fade and decay everyday. 

Source:http://media.radiosai.org

Natarajan

Message for the Day…”First recognise the Divinity within yourself. Open the doors of your heart. Develop love more and more. Understand the truth. Experience God. There lies the bliss. It is very easy to know God, but very few understand this”

Today science has advanced to a great extent! Human beings have undertaken space travel. People want to know what is there in space, they are curious to know what is there in the moon and even wish to travel to the Sun. But what is the use? First recognise the Divinity within yourself. Open the doors of your heart. Develop love more and more. Understand the truth. Experience God. There lies the bliss. It is very easy to know God, but very few understand this. You must make every effort to understand the immanent Divinity. The divinity within is covered by ego and anger. Therefore, it is said, real knowledge dawns only when attachment is destroyed (Moham hithva punar vidya). Where does this attachment come from? Excessive desires lead to attachment. You will experience divinity everywhere when you enquire deep within!

Source:http://media.radiosai.org

Natarajan