வாரம் ஒரு கவிதை

 வீடு கிடைக்குமா ஒரே ஒரு நாளைக்கு ?


ஒரு நாள் முழுதும் வீட்டுக்குள்ளே 
இருக்கணுமாம் …வெளியே யாரும் 
வரக்கூடாதாம் ஒரு நாள் ! 

எனக்கு வீடே இல்லை …நடைபாதைதான் 
என் வீடு !
அந்த ஒருநாள் மட்டும் ஒரு வீடு கிடைக்குமா 
எனக்கு  நானும் ஒரு வீட்டுக்குள் முடங்கிக்கொள்ள ?

கேட்கிறான் ஒரு நடைபாதை வாசி …
என்ன பதில் சொல்ல அவனுக்கு ? 

கந்தசாமி நடராஜன்

வாரம் ஒரு கவிதை

கவிதையும் கொரானாவும் …

+++++++++++++++++++++++

எழுதி எழுதிப் பார்க்கிறேன் 
அழுகை தான் வருதே தவிர  
ஒரு கவிதையும் பிறக்கவில்லை 
இந்த வாரம் !

வாரம் ஒரு கவிதை ஒரு பாரமாகத் 
தெரியுது இந்த வாரம் ! 

அரண்டு கிடைக்கும் உலகில் நான்  மட்டுமா 
என் வீட்டு குவாரண்டைனில் ?
இல்லை என் கவிதையும் சேர்ந்தா ?

கந்தசாமி நடராஜன்

வாரம் ஒரு கவிதை !

அடக்கி வாசி மனிதா நீ !

++++++++++++++++++++

நீ அங்கு செல்லாதே …நீ  இங்கு 
வராதே ! … சொல்லாமல் 
கொள்ளாமல் பரவும்  வைரஸால் 
மிரண்டு போய் இருக்குது உலகம் !
அரண்டு போய் இருக்கிறான் மனிதன் !

என் கையில் எல்லாமே அடக்கம் 
என்னை மீறி என்ன நடக்கும் 
என்னும் இறுமாப்பு மனிதனுக்கு !

இயற்கை இன்று போட்டு விட்டது 
எல்லோருக்கும் ஒரு வாய் காப்பு !
கோடிட்டு காட்டி விட்டது இயற்கை 
தன் கோபத்தை ! 

புரிந்து நடந்து கொள்  மனிதா 
உன் எல்லைக்கோடு என்ன என்று 
தெரிந்து நடந்து கொள் !

இயற்கையின் எல்லைக் கோட்டை நீ 
தாண்டினால் உன் நாட்டின் எல்லைக் 
கோடும் கூட மூடப்படும் உனக்கு !

இயற்கையின் சீற்றத்தின்  ஒரு சிறு 
பொறிதான் நீ காண்பது இன்று !
அடக்கி வாசி மனிதா நீ இனிமேல் !

கந்தசாமி நடராஜன்