வாரம் ஒரு கவிதை ….” அந்நாளே திருநாள் “

அந்நாளே  திருநாள் …
…………………….
அந்த காலம் மாதிரி வருமா …அந்த நாள்
ஒரு திருநாள் … என் தாத்தா சொல்லி
நான் கேட்டேன் !
உன் காலம் எல்லாம் அந்த நாள் போல
இல்லை … நான் வாழ்ந்த அந்த நாள்
தினமும் ஒரு திருநாள்தான் ! என் அப்பா
சொல்லியும் கேட்டு  விட்டேன் நான் !
நானும் என் பிள்ளைக்கு சொல்லி வளர்த்தேன்
அவனை … நான் பார்த்த அந்த நாள்   ஒரு திருநாள் …
என் காலம் போல இல்லையே  உன் காலம் தம்பி  என்று !
இந்த நாள் இருக்கலாம் ஒரு திருநாள்
இல்லாத நாளாக … இனி வரும் காலம்
தினம் தினம் திருநாளாக இருக்க வேண்டும்
என் அன்பு பேரனே !
இது ஒரு தாத்தாவின் வெட்டி ஆசை இல்லை !
உன் காலத்தில் நீ வாழப் போகும்  மண்ணில்
நீ காணப்போகும்  புதிய பாரதத்தின்  புதிய முகம்
பார்க்க இந்த தாத்தா உனக்கு தரும் புது நம்பிக்கை !
நம்பிக்கை விதை விதைத்து விட்டேன் உன் மனதில்
அதை செடியாகி நல்ல கனி தரும் மரமாக்கி அதன்
நிழலில் நீ சொல்ல வேண்டும் உன் பிள்ளையிடம்
” என் அப்பா தாத்தா காலத்தில் இல்லாத வளமும்
  சுபிக்ஷமும் இப்போ உன் காலத்தில் இருக்கு கண்ணே
  நம் மண்ணில் … இந்த காலம் நம் மண்ணுக்கு
  ஒரு பொற்காலம் … “
அந்த நாள் போல இந்த நாள் இல்லை என்னும் பழைய
பல்லவி நீ பாடாமல், இந்த நாள் போல் அந்த நாள் இல்லை
என்று நீ உன்  பிள்ளையிடம் சொல்லப் போகும் அந்த நாள்
நிச்சயம் ஒரு திருநாள் நம் மண்ணுக்கு !
Natarajan
In http://www.dinamani.com  dated 17 Feb 2018
Advertisements

Message for the Day …” It is an uphill task to reform one’s tendencies and character. “

You may have the best of vegetables, you may be the most capable cook, but if the copper vessel in which you prepare the vegetable soup is not tinned, the dish you cook will be highly poisonous! So ‘tin’ your heart with satya, dharma, shanti and prema (truth, right conduct, peace and divine love), it will then become a vessel fit for repeating the holy name, and for meditation, religious vows, pilgrimage, ritualistic worship and other dishes that you prepare in it. It is an uphill task to reform one’s tendencies and character. You may study all the text-books of spiritual practice, all the scriptures, and may even lecture for hours on them, but you will slip into error when temptation confronts you. The heart may appear like a land that is parched and free from any crop of evil, but when the first showers fall, the seeds and roots underneath the soil change the waste into a carpet of green. That is why the human values are so essential.

Source….http://media.radiosai.org

Natarajan

Message for the Day…” Every individual must love God to redeem their lives. You are endowed with a body only to practice righteousness. Do not lead an idle life.”

There are many, maybe a few lakhs or crores, who call themselves devotees of Sai. Even if one Sai devotee practices sacrifice and truth, the whole world would become a better place. Truth and spirit of sacrifice are the two primary principles that are necessary to change the world. Truth sanctifies the heart, and the sense of sacrifice leads us to the renunciation of the worldly. Through these two, one can experience the import of the statement, Antar bahischa tat sarvam vyapya Narayana stitaha – The Lord pervades all space, within and without. In the absence of this true knowledge people indulge in the worldly and transient things from birth till death. How then can they redeem themselves and attain liberation? Every individual must love God to redeem their lives. You are endowed with a body only to practice righteousness. Do not lead an idle life.

Source…http://media.radiosai.org

Natarajan

Joke for the Day…” Allleee ooop….” !!!

A champion jockey is about to enter an important race on a new horse. The horse’s trainer meets him before the race and says, “All you have to remember with this horse is that every time you approach a jump, you have to shout, “ALLLLEEE OOOP!” really loudly in the horse’s ear. Providing you do that, you’ll be fine.”

The jockey thinks the trainer is mad but promises to shout the command. The race begins and they approach the first hurdle. The jockey ignores the trainer’s ridiculous advice and the horse crashes straight through the center of the jump.

They carry on and approach the second hurdle. The jockey, somewhat embarrassed, whispers “Aleeee ooop” in the horse’s ear. The same thing happens – the horse crashes straight through the center of the jump.

At the third hurdle, the jockey thinks, “It’s no good, I’ll have to do it,” and yells, “ALLLEEE OOOP!” really loudly. Sure enough, the horse sails over the jump with no problems. This continues for the rest of the race, but due to the earlier problems, the horse only finishes third.

The trainer is fuming and asks the jockey what went wrong. The jockey replies, “Nothing is wrong with me – it’s this bloody horse. What is he – deaf or something?”

The trainer replies, “Deaf?? DEAF?? You idiot, he’s not deaf – he’s BLIND!

Source…www.ba-ba mail.com

natarajan

Message for the Day…” ” Will you become bad if someone calls you bad? No! If they call you bad, try to become free of bad qualities, if they are present in you. If someone points out a mistake, try to free yourself from that mistake if it’s there in you – that’s all!” Handle criticism gracefully”

Remove all negative feelings. Develop more and more positive thoughts. Along the way some might criticise you, that’s an opportunity of transformation for you! Think this way, “My parents gave me one name, friends gave another name and others gave me a nickname! This body has many names, that’s all!” Will you become bad if someone calls you bad? No! If they call you bad, try to become free of bad qualities, if they are present in you. If someone points out a mistake, try to free yourself from that mistake if it’s there in you – that’s all!” Handle criticism gracefully. Embodiments of love! In this Kali age, when desires are not fulfilled, people start blaming even God! Don’t hate anybody and don’t accuse anybody; as much as possible, love all and if not possible, at least don’t hate anyone. Bhagawan wants all to develop the spirit of oneness and unity.

Source….http://media.radiosai.org

Natarajan

Life Really does Happen in Numbers…. Joke of the Day !

Four men were discussing coincidences at a bar. The first man said: “My wife was reading a Tale of Two Cities and she gave birth to twins.”

“That’s funny”, the second man remarked. “My wife was reading The Three Musketeers and she gave birth to triplets”

“My goodness,” the third man chimed in. “The same happened to me. My wife had quintuplets after reading The Five People You Meet in Heaven.”

The fourth man shouted, now looking quite ill, “Good God, I have to rush home!”

When asked what the problem was, he exclaimed,

“When I left the house, my wife was reading Ali Baba and the Forty Thieves!!”

Source: http://www.ba-ba-mail.com

Natarajan