வாரம் ஒரு கவிதை !

இதோ ஒரு கவிதை மீண்டும் !


ஏன் இல்லை ஒரு கவிதை உன்னிடம் 
என்ன இல்லை உன்னிடம் ஒரு கவிதை 
எழுத ?
இல்லை என்று சொல்லாமல் வேண்டும் ஒரு கவிதை 
எனக்கு 
கேட்கிறது நட்பு உள்ளங்கள் பல !
இனிமேலும் இல்லை என்று சொல்வேனா நான் ?
இதோ விதைத்து விட்டேன் மீண்டும் ஒரு 
கவிதைக்கு வித்து !முத்து முத்தாகப் 
பூத்துக் குலுங்க வேண்டும் மீண்டும்  என் கவிதை 
பூந்தோட்டம் ! 
காத்திருக்கிறேன் உங்கள் நல் வாழ்த்துக்கு !

கந்தசாமி  நடராஜன் 
09/01/2022