கவிதை பயணம் தொடர்கிறது !!!!!!

மதியம் போல் வெண்மை  பொதிய மலை தம்ழின் தன்மை

விதி முறையால் சட்டினியும் சாம்பாரும் சார சுவை அளிக்கும்

அந்த இட்டிலுக்கு உண்டோ  இணை  !!!!!!!

 

நடராசன்