வாரம் ஒரு கவிதை …” சூரிய தாகம் “

 

சூரிய தாகம்
————–
சுள்ளென்று எரிக்கும் சூரியனின் தாக்கம் தெரியும்
அது என்ன சூரிய தாகம் ? சூரியனுக்கே  தாகமா !
இல்லை  தாகம்,  சூரிய வெப்பம் தாக்கும் பூமிக்கா ?
தாகம் பூமிக்கு மட்டும் அல்ல …  சூரியனுக்கும் இருக்கு !
மண்ணில் உள்ள நீர் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல சொந்தம் !
விண்ணில் உள்ள மேகத்துக்கும் அதுதானே நீராகாரம் !
மண்ணிலிருந்து நீர் உறிஞ்சி வெண் மேகம் நெய்து
கொடுக்கும் கரு மழை மேக புத்தாடை  சூரியனுக்கு
ஒரு பட்டாடை ! கதிரவன் அவன் தாகம் தீர்க்கும்
தண்ணீர் பந்தலும் அதுவே !
விண்ணின் தண்ணீர் பந்தல் அள்ளி வழங்கும்
கொடையே இந்த மண்ணுக்கு துள்ளி வரும் மழை !
மண்ணுக்கு துள்ளி வரும் மழை நீரை வரவேற்க
ஏரி குளம் ஒன்றும் இல்லையே நம் மண்ணில் இன்று !
மண்ணுக்கு குடை பிடித்து கருமேக மழைப்
பொழிவை வழி காட்டி வரவேற்கும் மரம்,
கானகமும் கண்ணில் படவில்லையே இன்று !
வரிசை கட்டி வானம் தொடும் கட்டிடங்கள்தான்
தெரியுது கண்ணுக்கு எட்டும் தூரம் மட்டும் !
வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம் ! ஏரி குளம்
அருமை புரிந்து நம்  மண்ணின் நீர் வளம்
காப்போம் !
மரம் வளர்த்து நீர் வளம் பெருக்கினால்
தீரும் அந்த சூரிய தாகம் !
சூரிய தாகம் தணிந்தால்  தீரும் இந்த மண்ணின்
தண்ணீர் தாகம்  தன்னால் !
Natarajan  in http://www.dinamani.com  dated 17th April 2017
Natarajan

CAN HONEY GO BAD OR MAKE YOU SICK?

 

Barefootangel asks: “I read your report on honey and have a question. Yesterday (June 21, 2012) I went to a farmer’s market and while there I tried a teaspoon of raw honey. It left an awful taste and certainly did not taste like good honey. I helped my grandfather with his hives and know how honey should taste. After leaving the market I went to the drugstore to pick up some meds and while in the store, I got very dizzy, confused and sick. This was about 25 to 30 minutes after tasting the honey. I felt like the life had been let out of me. My daughter in law got me home and it was not until hours later that I remembered about the honey.

Could the honey have been bad or make me sick?”

Now You KnowIt is very unlikely the honey was bad.  Properly stored, honey can last many years without even any degradation of flavor, let alone spoiling. In the extreme, honey can last centuries, though the flavor and color will be affected the longer it is stored.  That being said, it is possible for honey to go “bad” if improperly stored, though that depends somewhat on what you mean by “bad”.

Honey is hygroscopic, meaning that it will absorb water from things, even from the air.  As mentioned in the previous article on this site that you referenced (Honey can be Used for a Variety of Medicinal Purposes), this has the effect of providing almost no free water for microbes and molds to use. Honey also has a low pH value, making an environment that is usually too acidic for most microbes.  Honey also naturally produces hydrogen peroxide when it absorbs moisture, which further makes it hard for bacteria to take hold and “spoil” the honey, even if it’s improperly stored.  However, if the water content of the honey gets high enough, certain types of yeast can survive and ferment the honey somewhat, creating alcohol and in that sense “spoiling” the honey. Although, with the correct type of yeast, lovers of mead might argue with the “spoiling” part.  With the wrong type of yeast, it will become unpalatable and thus “go bad”.

It is extremely unlikely that anything of the sort was going on with the honey you tasted.  It was no doubt fairly new/fresh, packaged, and stored properly.  However, although it’s rare, even unspoiled, fresh honey can make you sick, particularly with raw honey where pollen and other particles are not filtered out.

So how can honey make you sick?  It’s possible that the honey may have been made from nectar containing something you are allergic to or that the honey was made from nectar that contains something toxic to humans, such as nectar from rhododendrons or other plants from the family Ericaceae (including blueberries, huckleberries, cranberries, and azaleas, among others).

Honey made from nectar of things like rhododendrons can cause a variety of problems which will usually show up within a few minutes to a few hours of eating it, depending on the dosage. In this case, the symptoms are caused by a toxin known as grayanotoxin.  These symptoms include sweating, nausea/vomiting, dizziness, weakness, paresthesia (numbness/prickling sensation) in your arms, legs, and around your mouth, low blood pressure, and excessive salivation.  In extreme cases, when the dose gets high enough, you can experience loss of coordination, severe muscle weakness, lower or erratic heart rhythms, and even first, second, and third degree heart blocks.  Despite how bad this all sounds, even in relatively high doses, this will rarely be fatal and symptoms and the effects of the grayanotoxin tend to dissipate within 24 hours.

All that being said, given the very small amount of the honey it sounds like you consumed, the grayanotoxin content would have had to be very high to affect you so severely, so you getting sick may have had nothing to do with the honey, or it could have just contained something you were highly allergic to unrelated to grayanotoxin.  Particularly with raw honey that contains various particles and pollen, this is very possible.

As for the flavor, what nectar(s) honey is made from and weather conditions when it was made can also pretty drastically affect the flavor and color of the honey.  As a general rule, the darker honey is, the stronger it will taste; the lighter it is, the milder it will taste.   It should also be noted that doing things like overheating honey can cause it to turn darker and negatively affect the flavor.  As it ages, particularly when not stored properly, it will also tend to darken and, of course, crystallize.

On another somewhat related note, honey that won’t make you sick can make babies sick, possibly fatally so.  This is because the honey may contain Clostridium botulinum spores. These won’t usually effect people over 12 months old or so as microbes in most people’s intestinal tracts will inhibit the Clostridium botulinum spores from multiplying, but can germinate inside a baby’s less cultured digestive system and cause infant botulism.  Specifically, these spores will produce botulinum toxin in the baby’s large intestine.  This toxin will cause nerve problems, such as blocking their nerve endings’ ability to signal a muscle to contract.

It’s OK for a breastfeeding mother to eat honey though as Clostridium botulinum cannot be transmitted via breast milk to the baby.  However, babies like to put everything in their mouths, so if you eat a lot of honey, best to make sure nothing with honey on it gets near the baby.

Bonus Honey Facts:

  • When honey crystallizes, all you have to do to return it to its former state is place it in a glass jar (if it’s  not already in one), then put the jar in a container of water, which you’ll then heat.  If it’s raw honey and you want to retain most of the nutritional and medicinal benefits, make sure you don’t heat it to over 120 degrees Fahrenheit.  In either case, never boil honey.  This will negatively affect the flavor.
  • You can also microwave crystallized honey.  In this case, to make sure you don’t overheat it, microwave it in 20-30 second increments, stirring and waiting about a minute in between sessions.
  • Similar to how refrigerating bread will make it go stale faster, putting honey in a refrigerator will make it crystallize faster.
  • There are over 300 unique types of honey produced in the United States alone.  Given that it’s not the easiest thing in the world to keep track of what plants one’s bees are getting nectar from, you’ll usually just see honey classified based on color, rather than from nectar from a distinct variety of plant.

Source….www.today i found out.com

Natarajan

வாரம் ஒரு கவிதை…” ஆறோடும் நீரோடும் “

 

ஆறோடும்  நீரோடும் …
——————-
நீரோட்டம் இல்லையென்றால் ஆறோட்டம் ஏது ?
நீரில்லா ஆற்றில்  மணல் நிரம்பி  இருக்க ..இன்று
மணல் அள்ள ஓடும் வண்டிகள்  ஓட்டம் எந்த
ஒரு ஆற்றின் நீர் ஓட்டத்தையும் தள்ளும் பின்னுக்கு !
நீரோடும் ஆறே  ஒரு பாலைவனம் ஆகும் நேரம்
சோலைவனம் எங்கே இருக்கும் நாட்டுக்குள் ?
இன்று நிழல் தேடி ஓடும் நாம்   குடி நீர் தேடி
அலையவும் வேண்டுமா ? சிந்திக்க வேண்டும் நாம் !
இணைய தளம் மூலம் உலகத்தின் ஒரு ஒரு
மூலையையும் இணைத்து விட்டோம் !
இணைய தளம் மூலம் இதயங்கள் பல
இணையவும் வழி காட்டி  விட்டோம் !
கணினி அறிவியல் கையில் எடுத்து
விண்வெளியிலும்  நம் வெற்றிக் கணக்கை
துவக்கி விட்டோம் !  நதி நீர்
இணைப்பை மட்டும் நமக்கு எட்டாக் கனி
என்று விட்டு விடுவது என்ன நியாயம் ?
மண்ணையும்  விண்ணையும் இணைத்த
நாம் நம் நாட்டு நதி நீரை இணைக்க
முடியாதா என்ன ?  “உன்னால் முடியும் தம்பி “
என்ற சொல்லின் பின்னால் இருக்கும்
நம்பிக்கை ஒரு வேத வாக்கு அல்லவா !
வெற்று வாக்கு இல்லையே அந்த மந்திர வாக்கு !
மாய மந்திரம் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் நாம் ! ஒரு வழி
வகுப்போம் நதி நீர் இணைப்புக்கு இன்றே
இப்பொழுதே ! இமயம் முதல் குமரி வரை
சாலைகளை  இணைத்த நமக்கு சாலையோரம்
சீறிப்பாயும் நதிகளையும் இணைப்பது  ஏன்
முடியாத இலக்கு இன்று வரை ?
சற்றே சிந்தித்து எதிர்கொள்ள வேண்டும்
இந்த சவாலையும் ! முயன்றால் முடியாதது
என்று ஒன்று உண்டா ?
இணைவோம் நாம் ஒன்றாக …இணைப்போம்
நம் நதி யாவும்  ! இணையப்போவது நதிகள்
மட்டும் அல்ல ! இந்திய மக்களின் தேசிய ஒருமைப்பாட்டின்
 நீரோட்டமும் சேர்ந்துதான்! வற்றாமல்  தொடரட்டும் நீரோட்டம் ஒரு ஒரு
ஆற்றிலும் ! இது ஜீவ நதி அது ஜீவ நதி என்னும்
பேதம் இல்லாமல் நீரோடும் ஒரு ஒரு ஆறும்
ஒரு ஜீவ நதியாக மாறட்டும் ! ஆறு செல்லும்
வழி எல்லாம் பூமி செழிக்கட்டும் ! நதி இணைப்பு
நம் நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் ஓர் அணியில்
இணைக்கும் அன்பு  பாலமாகவும்  அமையட்டும் !
Natarajan.. in http://www.dinamani.com dated 27th March 2017

” How to develop your personality …” See what Sri Sri Ravishankarji says

 

 Superb Message-Sri Sri RaviShankar
-Interesting-Highly Enlightening-Useful in Life 
Thought Provoking-Action Oriented-
Please read the entire message…
 
Someone asked Sri Sri Ravi Shankar 
How to develop our personality?
 
Sri Sri Ravi Shankarji:

To develop your personality, you have to spend five days to have these five experiences to really blossom in your life.
You can develop your personality with these five experiences.
You have to sincerely play these five roles:
 
1. The first role which I would recommend to you 
    is to be a School Teacher.

To teach lessons to children who are not learning,
 you need a lot of patience.
Being a nursery or primary school teacher,
 even for one day, you will see how you have
 to increase your patience.
 
2. Be a Gardener or spend a day with a Farmer.

If you are sowing the seeds,
if you are watering the plants,
you will know how you must care for water, 
earth and the environment.
You will have a feeling for the environment.
You will value food and you will not waste food.
You know, what we do?
We bring so much food, and we put it in the fridge
 and after a few days in the refrigerator, we throw the food.


We are wasting millions and millions of tons of food every day.
We should not waste food.
This we will learn if we spend one day being 
a farmer or a gardener.
 
3. You should spend a day in the mental hospital.

Whatever people talk in the mental hospital, you don’t mind.
If they scold you,
if they blame you,
if they curse you,
will you mind?
You don’t mind because you are aware that this person is mentally sick.
You know that many people are outside the hospital, but that does not mean they are mentally well.

So, in life, you come across people who blame you for nothing, who are jealous or angry, who say things that make no sense. Then, you know, you will have the patience to deal with them with a smile. You will not take the garbage inside and spoil your mind.
So one day if you spend in a mental hospital, you will know how to save your mind.
You will stop being a football of others’ opinions.
 
4. One day you must go to a prison.
Maybe it is shocking to you.
You don’t have to do a wrong thing to go to a prison.
Just go visit a prison, spend a little time with the prisoners.
You will understand what compassion is.
What helplessness is.
Those people did a mistake without awareness.
So you will know how you must have a say on your emotions.
 
5. There are terminally ill people in the hospital.

One day with them, and you will realize how precious life is.
And you will start valuing health.
You will eat better,
you will exercise.
You will do all that is needed to be more vibrant in your life.
 
With these five days what would be the outcome?

I guess from these five days you will become
More Vibrant,
More Alive,
More Loving,
Compassionate
and Active
Enjoy your Life
Source….Input from one of my friends
Natarajan

First Recorded public version in Gramophone Plate….First Sloga of Rig Veda in Sanskrit

 

‘His Masters Voice’ (HMV) had once published a pamphlet giving the history of gramophone record.

Gramophone was invented by Thomas Alva Edison in the 19th century.

Edison, who had invented many other gadgets like electric light and the motion picture camera, had become a legend even in his own time.

When he invented the gramophone record, which could record human voice for posterity, he wanted to record the voice of an eminent scholar on his first piece.

For that he chose Prof. Max Muller of England (a German by ethnicity), another great personality of the 19th century.

He wrote to Max Muller saying,

“I want to meet you and record your voice. When should I come?”

Max Muller who had great respect for Edison asked him to come on a suitable time when most of the scholars of the Europe would be gathering in England.

Accordingly, Edison took a ship and went to England. He was introduced to the audience. All cheered Edison’s presence.

Later at the request of Edison, Max Muller came on the stage and spoke in front of the instrument.

Then Edison went back to his laboratory and by afternoon came back with a disc & played it on the gramophone.

The audience was thrilled to hear the voice of Max Muller from the instrument.

They were glad that voices of great persons like Max Muller could be stored for the benefit of posterity.

After several rounds of applause and congratulations to Thomas Edison, Max Muller came to the stage and addressed the scholars and asked them,

“You heard my original voice in the morning. Then you heard the same voice coming out from this instrument in the afternoon. Do you understand what I said in the morning or what you heard in the afternoon?”

The audience fell silent because they could not understand the language in which Max Muller had spoken.

It was ‘Greek and Latin’ to them as they say.

But had it been Greek or Latin, they would have definitely understood because they were from various parts of Europe.

It was in a language which the European scholars had never heard.

Max Muller then explained what he had spoken.

He said that the language he spoke was Sanskrit and it was the first sloka of Rig Veda, which says “Agni Meele Purohitam”

This was the first recorded public version on the gramophone plate.

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं रत्वीजम।
होतारं रत्नधातमम।।
(Rig Veda 1.001.01)

Why did Max Muller choose this?

Addressing the audience he said,

“Vedas are the oldest text of the human race. And “Agni Meele Purohitam” is the first verse of Rig Veda.

In the most primordial time, when the people did not know how even to cover their bodies and lived by hunting and housed in caves, Indians had attained high civilization and they gave the world universal philosophies in the form of the Vedas.”

When “Agni Meele Purohitam” was replayed, the entire audience stood up in silence as a mark of respect.

The verse means :

“Oh Agni, You who gleam in the darkness, to You we come day by day, with devotion and bearing homage. So be of easy access to us, Agni, as a father to his son, abide with us for our well being.”

Source….Input from a friend of mine
Natarajan

Do You Know that Glass takes one million years to decompose …? !!!

 

Do You Know ….?

Glass takes one million years to decompose, which means it never wears out and can be recycled an infinite amount of times!

Gold is the only metal that doesn’t rust, even if it’s buried in the ground for thousands of years.

Your tongue is the only muscle in your body that is attached at only one end.

If you stop getting thirstyyou need to drink more water.
When a human body is dehydrated, its thirst mechanism shuts off.

Zero is the only number that cannot be represented by Roman numerals.

Kites were used in the American Civil War to deliver letters and newspapers.

The song Auld Lang Syne is sung at the stroke of midnight in almost every English-speaking country in the world to bring in the new year.

Drinking water after eating
reduces the acid in your mouth by 61 percent. Drinking a glass of water before you eat may help digestion and curb appetite.

Peanut oil is used for cooking in submarines because it doesn’t smoke unless it’s heated above 450F.

The roar that we hear when we place a seashell next to our ear is not the ocean, but rather the sound of blood surging through the veins in the ear.

Nine out of every 10living things live in the ocean.

The banana cannot reproduce itself. It can be propagated only by the hand of man.

Airports at higher altitudes require a longer airstrip due to lower air density.

The University of Alaska spans four time zones.

The tooth is the only part of the human body that cannot heal itself.

In ancient Greece ,tossing an apple to a girl was a traditional proposal of marriage.
Catching it meant she accepted.

Warner Communications paid 28 million for the copyright to the song Happy Birthday, which was written in 1935!

Intelligent peoplehave more zinc and copper in their hair.

A comet’s tail always points away from the sun.

The Swine Fluvaccine in 1976 caused more death and illness than the disease it was intended to prevent.

Caffeine increases the power of aspirin and other painkillers, that is why it is found in some medicines.

The military salute is a motion that evolved from medieval times, when knights in armor raised their visors to reveal their identity.

If you get into the bottom of a well or a tall chimney and look up,
you can see stars, even in the middle of the day.

When a person dies,hearing is the last sense to go. The first sense lost is sight.

In ancient timesstrangers shook hands to show that they were unarmed.

Strawberries and cashews are the only fruits whose seeds grow on the outside.

Avocados have the highest calories of any fruit at 167 calories per hundred grams.

The moon moves about two inches away from the Earth each year.

The Earth gets 100 tons heavier every day due to falling space dust.

Due to earth’s gravity it is impossible for mountains to be higher than 15,000 meters.

Mickey Mouse is known as “Topolino” in Italy.

Soldiers do not march in step when going across bridges because they could set up a vibration which could be sufficient to knock the bridge down.

Everything weighs one percent less at the equator.

For every extra kilogram carried on a space flight, 530 kg of excess fuel are needed at lift-off.

The letter J does not appear anywhere on the periodic table of the elements.

Source….Input from one of my friends…

Natarajan

வாரம் ஒரு கவிதை …” நிழல் தேடி …”

 

நிழல் தேடி …
—————-
நிழல் தேடி உன்   நடைப்பயணம் நிஜத்தைத்
தொலைத்த பிறகா ? இது கண் கெட்ட பின்
சூர்ய நமஸ்காரம் போல  அல்லவா !
விளை நிலத்தை நீ கூறு போட்டு விற்றது நிஜம் !
மீதம் இருக்கும் விளை நிலத்திலும் மீத்தேன்
வாயு தேடி ஓயாமல் உன் மண்ணை நீ புண்ணாக்குவதும்
நிஜம் !….நிலத்தடி நீரையும் கடைசி சொட்டு வரை
உறிஞ்சி உன் மண்ணை  நீ ஒரு பாலைவனம்
ஆக்குவது நிஜம் !
நீர் வற்றா ஆற்றுப் படுகையிலும் மணல் அள்ளி
ஒரு ஆற்றின் ஓட்டத்தையே நீ தடுப்பதும் நிஜம் !
அடுக்கு மாடி கட்டிடக் குவியலுக்காக மரமும்
செடியும் வெட்டப்பட்டு தரையில் குவிக்கப்பட்டது நிஜம் !
மழை நீர் நிரம்பும் ஏரி குளத்தில் கல்லும் மண்ணும் சேர்த்து
கட்டிடம் பல நீ கட்டியதும் நிஜமே !
தன் வினை தன்னையே சுடும் … உன் வினை
உன்னை சுடும் உண்மை உனக்கு புரியாதா?
விண்ணில் வீடு கட்ட நினைக்கும் நீ உன் சொந்த
மண்ணை நேசித்து அதை கட்டிக் காக்க  முடியாதா ? சற்றே
யோசிக்க வேண்டும் நீ மனிதா ! நிஜம் இல்லையேல்
நிழலும் இல்லை ! நிஜத்தைத் தொலைத்து விட்டு
நிழலை நீ  தேடுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை !
Natarajan  in http://www.dinamanai.com  dated 20th march 2017