வாரம் ஒரு கவிதை …” மறு ஜென்மம்”

 

மறு ஜென்மம்
————–
நெரு நெல் உளனொருவன் இன்று இல்லை
என்னும் பெருமை படைத்த இந்த உலகில்
இரவில் கண்ணுறங்கி மீண்டும் கண் விழிக்கும்
அந்த இனிய காலை நேரமே நம் யாவருக்கும் ஒரு
மறு ஜென்மம் !  மறுக்க முடியுமா இந்த உண்மையை ?
கிடைத்தது ஒரு  அரிய மனிதப் பிறவி …தெரியும் இந்த
உண்மை நமக்கு ! தினமும்  காலையில் நாம்
எடுப்பது ஒரு மறு  ஜென்மம் ! இதுவும் தெரியும் நமக்கு !
இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு  நாளில் மறக்கலாமா
நாம் மனித நேயம் ?
தினம் காணும் மறு ஜென்ம விடியல் மறந்து
வேறு ஒரு புது  ஜென்ம மாய வலையில்
சிக்கி, கிடைத்த மனிதப்   பிறவியின்  மதிப்பைக்
குறைக்க வேண்டாமே நாம் !
மனிதராய் பிறந்தோம் …மனிதராகவே
வாழ்ந்து காட்டுவோம் ! அது ஒன்றே நமக்கு
கிடைத்த மனிதப் பிறவியின் பயன் !
Natarajan  in http://www.dinamani.com dated 26th june 2017

What happens if You accidentally damage a Precious Work of Art in a Museum …?

 

What Happens if You Accidentally Damage a Priceless Work of Art in a Museum?

destroyed-ancient-potteryIf you’ve ever walked through a museum or an art gallery you may have noticed that a lot of the art and historical treasure on display is completely exposed. In fact, with the exception of some of the world’s more famous pieces of art, you could easily fall over and damage much of the artwork on display worldwide, right now. So, what would happen if you did trip and accidentally damage an irreplaceable priceless piece of art? As it turns out, not all that much.

This is mainly because of two things- first, museums and galleries will almost always have insurance to cover any such damage. Second, accidents happen and the people running the museums understand that.

In fact, in nearly every case we could find of a piece of artwork accidentally being damaged, no charges were pressed by either the museum or, in some cases, the owner of the art in question. In fact, it appears that the worst that might happen in such a scenario is that you’ll get banned from the museum.

For example, consider the case of Nick Flynn, a man who in 2006 tripped over his shoelace while walking around the Fitzwilliam Museum in Cambridge and knocked over three 17th century vases worth about £175,000 (~$225,000). Flynn noted of the experience,

“I snagged my shoelace, missed the step and crash, bang, wallop. There were a million pieces of high quality Qing ceramics lying around underneath me… Although [I knew] the vase would break I didn’t imagine it would be loose and crash into the other two.  I’m sure I only hit the first one and that must have flown across the windowsill and hit the next one, which then hit the other, like a set of dominos. I can say with my hand on my heart that it was not deliberate … it was just my Norman Wisdom moment, just one of those unbelievably unlucky things that can sometimes happen.”

The museum official’s response was to merely send him a letter advising Flynn “not to visit the museum again in the near future.” Yes, he didn’t even technically get banned; just politely asked to abstain from visiting for a while.

In fact, the museum didn’t even identify Flynn to the public to spare him the embarrassment of being known as the guy who tripped and knocked over three vases that, before encountering Mr. Flynn, had managed to survive about four centuries and a full six decades sitting on those very windowsills. (We only know his name because British tabloids tracked him down after the fact.)

In another example, this one in 2015, a 12 year old boy tripped while visiting a Taiwanese art exhibition. During his fall forward, he managed to punch a hole through a 350 year old painting, Flowers, by Paola Porpora, valued at about $1,500,000… (You can watch the video of this happening here.) The organisers of the exhibition went out of their way to assure the boy and his family that they wouldn’t be liable to pay any damages nor in any trouble legally. In fact, one of the organisers, Sun Chi-hsuan, publicly insisted that the boy wasn’t to blame.

In yet another case, in 2010, a young woman, who as per usual with these sorts of things went unnamed publicly, damaged a $130,000,000 Picasso painting called The Actor by falling into it during an art class. The result was a six inch tear in the lower right-hand corner. In this specific case, the museum officials were more concerned with reporting that the woman was uninjured than the fact that her accident had potentially wiped away half the painting’s value.

So those are pure accidents. What about more negligent cases? All evidence would seem to indicate that museums and galleries similarly seem hesitant to do anything to the patron in question.  Beyond countless selfie-related accidental destruction of art that has become something of a frequent occurrence in recent years, there is the case of a clock made by artist James Borden that hung in Columbia Pennsylvania’s National Watch and Clock Museum for over two decades before being destroyed. How did it meet its end? An elderly couple began touching and pulling on its various bits, seemingly trying to see what the clock looked like when working; this ultimately caused the clock to come crashing down. (You can watch a video of this here.) The museum chose not to press any charges nor seek compensation for the damages. In fact, as in other examples, they didn’t even berate the individuals in the press, choosing not even to name them at all.

That said, we did find one exception to this “no fault” negligent destruction of art general rule. This happened when a tourist scaled the facade of a Portuguese train station to take a selfie with an 1890 statue of Dom Sebastiao, resulting in the statue’s destruction when said tourist accidentally knocked the statue over and it shattered on the ground below. The unnamed man was later charged with destruction of public property.

As for the non-public, even in cases where museum or gallery staff damage or destroy the art, the individual usually gets off with only a slap on the wrist if it truly was an honest accident. For example, in 2000, some porters at the Bond Street auction house accidentally put a painting by artist Lucian Freud, valued at £100,000 (about $130,000), into a crushing machine…

The painting was stored in a large wooden box, which the porters assumed was empty and put out with the rest of the trash. The auction house assured papers that the porters wouldn’t lose their jobs over the matter, and that it was an honest mistake.

In another case, an unnamed cleaning lady tossed a bunch of modern art valued at about $15,000 into the garbage in 2014. To be fair to the cleaning lady, the “art” in question, created by modernist Paul Branca, was a bunch of cardboard boxes haphazardly strewn across the floor of a section of the gallery (modern art everybody). Again, no action was taken against the cleaner. (We can only hope Mr. Branca was on his game that day, and he simply took the opportunity to go full meta-on it, displaying his former cardboard box art now in the garbage bin, perhaps even increasing its value in that case…)

All this said, while it appears most museums, galleries and even artists will take the destruction or damage of their work in good humor if done accidentally (even if there was a fair bit of negligence involved), the same can’t be said if the damage is malicious. In these cases, the museum can and will press charges, and one might expect a bit of jail time.

For instance, in the aforementioned vase-smashing story, sometime later there was some thought that Flynn had smashed the vases on purpose for the publicity of it (given his going out of his way to give interviews about it and some of his comments therein, despite that the museum had so carefully avoided assigning any blame or mentioning his name). As a result, he was eventually detained for a night, though noted he was treated very well while under arrest, with the police simply trying to determine if he’d done it on purpose. Once they decided it had indeed been an accident, he was let go with no further consequences.

In another instance, one Andrew Shannon punched a Monet painting, Argenteuil Basin with a Single Sail Boat, then worth about £7m (about $9 million). He later claimed he tripped and fell and it was an accident, but security footage clearly showed him intentionally punching the painting.  When he was detained by security guards, a can of paint stripper was also found in his pocket.  He was given a five year prison sentence.

This brings us to perhaps the most obvious question that arises from all this- why is such valuable, and often irreplaceable, art stored in such a way that people can just walk up to it and damage it (whether accidentally or not).

Well one reason is cost- placing every painting, sculpture and fresco behind protective glass or under the careful watch of a burly guard is expensive. Contrary to the value of the pieces they sometimes contain, museums and art galleries often aren’t swimming in money.

A second, perhaps more important reason, is that it would disrupt the experience of viewing the art in question; ensuring the art can be properly appreciated is of tantamount importance to those running various museums and galleries. It’s noted that said institutions have to constantly strike a balance between “keeping works of art accessible to the public, and protecting them at the same time”. Such a balance necessitates a degree of trust be placed in the public to not paw at the priceless works of art on display and to otherwise be careful around them.

Source…www.today i foundout.com

Natarajan

வாரம் ஒரு கவிதை …” சூரிய தாகம் “

 

சூரிய தாகம்
————–
சுள்ளென்று எரிக்கும் சூரியனின் தாக்கம் தெரியும்
அது என்ன சூரிய தாகம் ? சூரியனுக்கே  தாகமா !
இல்லை  தாகம்,  சூரிய வெப்பம் தாக்கும் பூமிக்கா ?
தாகம் பூமிக்கு மட்டும் அல்ல …  சூரியனுக்கும் இருக்கு !
மண்ணில் உள்ள நீர் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல சொந்தம் !
விண்ணில் உள்ள மேகத்துக்கும் அதுதானே நீராகாரம் !
மண்ணிலிருந்து நீர் உறிஞ்சி வெண் மேகம் நெய்து
கொடுக்கும் கரு மழை மேக புத்தாடை  சூரியனுக்கு
ஒரு பட்டாடை ! கதிரவன் அவன் தாகம் தீர்க்கும்
தண்ணீர் பந்தலும் அதுவே !
விண்ணின் தண்ணீர் பந்தல் அள்ளி வழங்கும்
கொடையே இந்த மண்ணுக்கு துள்ளி வரும் மழை !
மண்ணுக்கு துள்ளி வரும் மழை நீரை வரவேற்க
ஏரி குளம் ஒன்றும் இல்லையே நம் மண்ணில் இன்று !
மண்ணுக்கு குடை பிடித்து கருமேக மழைப்
பொழிவை வழி காட்டி வரவேற்கும் மரம்,
கானகமும் கண்ணில் படவில்லையே இன்று !
வரிசை கட்டி வானம் தொடும் கட்டிடங்கள்தான்
தெரியுது கண்ணுக்கு எட்டும் தூரம் மட்டும் !
வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம் ! ஏரி குளம்
அருமை புரிந்து நம்  மண்ணின் நீர் வளம்
காப்போம் !
மரம் வளர்த்து நீர் வளம் பெருக்கினால்
தீரும் அந்த சூரிய தாகம் !
சூரிய தாகம் தணிந்தால்  தீரும் இந்த மண்ணின்
தண்ணீர் தாகம்  தன்னால் !
Natarajan  in http://www.dinamani.com  dated 17th April 2017
Natarajan

First Recorded public version in Gramophone Plate….First Sloga of Rig Veda in Sanskrit

 

‘His Masters Voice’ (HMV) had once published a pamphlet giving the history of gramophone record.

Gramophone was invented by Thomas Alva Edison in the 19th century.

Edison, who had invented many other gadgets like electric light and the motion picture camera, had become a legend even in his own time.

When he invented the gramophone record, which could record human voice for posterity, he wanted to record the voice of an eminent scholar on his first piece.

For that he chose Prof. Max Muller of England (a German by ethnicity), another great personality of the 19th century.

He wrote to Max Muller saying,

“I want to meet you and record your voice. When should I come?”

Max Muller who had great respect for Edison asked him to come on a suitable time when most of the scholars of the Europe would be gathering in England.

Accordingly, Edison took a ship and went to England. He was introduced to the audience. All cheered Edison’s presence.

Later at the request of Edison, Max Muller came on the stage and spoke in front of the instrument.

Then Edison went back to his laboratory and by afternoon came back with a disc & played it on the gramophone.

The audience was thrilled to hear the voice of Max Muller from the instrument.

They were glad that voices of great persons like Max Muller could be stored for the benefit of posterity.

After several rounds of applause and congratulations to Thomas Edison, Max Muller came to the stage and addressed the scholars and asked them,

“You heard my original voice in the morning. Then you heard the same voice coming out from this instrument in the afternoon. Do you understand what I said in the morning or what you heard in the afternoon?”

The audience fell silent because they could not understand the language in which Max Muller had spoken.

It was ‘Greek and Latin’ to them as they say.

But had it been Greek or Latin, they would have definitely understood because they were from various parts of Europe.

It was in a language which the European scholars had never heard.

Max Muller then explained what he had spoken.

He said that the language he spoke was Sanskrit and it was the first sloka of Rig Veda, which says “Agni Meele Purohitam”

This was the first recorded public version on the gramophone plate.

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं रत्वीजम।
होतारं रत्नधातमम।।
(Rig Veda 1.001.01)

Why did Max Muller choose this?

Addressing the audience he said,

“Vedas are the oldest text of the human race. And “Agni Meele Purohitam” is the first verse of Rig Veda.

In the most primordial time, when the people did not know how even to cover their bodies and lived by hunting and housed in caves, Indians had attained high civilization and they gave the world universal philosophies in the form of the Vedas.”

When “Agni Meele Purohitam” was replayed, the entire audience stood up in silence as a mark of respect.

The verse means :

“Oh Agni, You who gleam in the darkness, to You we come day by day, with devotion and bearing homage. So be of easy access to us, Agni, as a father to his son, abide with us for our well being.”

Source….Input from a friend of mine
Natarajan

Do You Know that Glass takes one million years to decompose …? !!!

 

Do You Know ….?

Glass takes one million years to decompose, which means it never wears out and can be recycled an infinite amount of times!

Gold is the only metal that doesn’t rust, even if it’s buried in the ground for thousands of years.

Your tongue is the only muscle in your body that is attached at only one end.

If you stop getting thirstyyou need to drink more water.
When a human body is dehydrated, its thirst mechanism shuts off.

Zero is the only number that cannot be represented by Roman numerals.

Kites were used in the American Civil War to deliver letters and newspapers.

The song Auld Lang Syne is sung at the stroke of midnight in almost every English-speaking country in the world to bring in the new year.

Drinking water after eating
reduces the acid in your mouth by 61 percent. Drinking a glass of water before you eat may help digestion and curb appetite.

Peanut oil is used for cooking in submarines because it doesn’t smoke unless it’s heated above 450F.

The roar that we hear when we place a seashell next to our ear is not the ocean, but rather the sound of blood surging through the veins in the ear.

Nine out of every 10living things live in the ocean.

The banana cannot reproduce itself. It can be propagated only by the hand of man.

Airports at higher altitudes require a longer airstrip due to lower air density.

The University of Alaska spans four time zones.

The tooth is the only part of the human body that cannot heal itself.

In ancient Greece ,tossing an apple to a girl was a traditional proposal of marriage.
Catching it meant she accepted.

Warner Communications paid 28 million for the copyright to the song Happy Birthday, which was written in 1935!

Intelligent peoplehave more zinc and copper in their hair.

A comet’s tail always points away from the sun.

The Swine Fluvaccine in 1976 caused more death and illness than the disease it was intended to prevent.

Caffeine increases the power of aspirin and other painkillers, that is why it is found in some medicines.

The military salute is a motion that evolved from medieval times, when knights in armor raised their visors to reveal their identity.

If you get into the bottom of a well or a tall chimney and look up,
you can see stars, even in the middle of the day.

When a person dies,hearing is the last sense to go. The first sense lost is sight.

In ancient timesstrangers shook hands to show that they were unarmed.

Strawberries and cashews are the only fruits whose seeds grow on the outside.

Avocados have the highest calories of any fruit at 167 calories per hundred grams.

The moon moves about two inches away from the Earth each year.

The Earth gets 100 tons heavier every day due to falling space dust.

Due to earth’s gravity it is impossible for mountains to be higher than 15,000 meters.

Mickey Mouse is known as “Topolino” in Italy.

Soldiers do not march in step when going across bridges because they could set up a vibration which could be sufficient to knock the bridge down.

Everything weighs one percent less at the equator.

For every extra kilogram carried on a space flight, 530 kg of excess fuel are needed at lift-off.

The letter J does not appear anywhere on the periodic table of the elements.

Source….Input from one of my friends…

Natarajan

An Interesting Read …

 

A very interesting read!!

It is said in the texts that 80% of the fighting male population of the civilization was wiped out in the eighteen days Mahabharata war.

Sanjay, at the end of the war went to the spot where the greatest war took place; Kurukshetra.

He looked around and wondered if the war really happened, if the ground beneath him had soaked all that blood, if the great Pandavas and Krishna stood where he stood.

“You will never know the truth about that!” said an aging soft voice.

Sanjay turned around to find an Old man in saffron robes appearing out of a column of dust.

“I know you are here to find out about the Kurukshetra war, but *you cannot know about that war till you know what the real war is about*.” the Old man said enigmatically.

“What do you mean?”

*The Mahabharata is an Epic, a ballad, perhaps a reality, but definitely a philosophy*.

The Old man smiled luring Sanjay into more questions.

“Can you tell me what the philosophy is then?” Sanjay requested.

Sure, began the Old man.

*The Pandavas are nothing but your five senses*,
sight,
smell,
taste,
touch
and sound…,

and do you know what the *Kauravas* are? he asked narrowing his eyes.

*The Kauravas are the hundred vices that attack your senses everyday but you can fight them*… and do you know how?

Sanjay shook his head again.

“When Krishna rides your chariot!”

The Old man smiled brighter and Sanjay gasped at that gem of insight.

*Krishna is your inner voice, your soul, your guiding light and if you let your life in his hands you have nothing to worry*.

Sanjay was stupefied but came around quickly with another question.

“Then *why are Dronacharya and Bhishma fighting for the Kauravas, if they are vices*?”

The Old man nodded, sadder for the question.

It just means that as you grow up, your perception of your elders change. *The elders who you thought were perfect in your growing up years are not all that perfect. They have faults. And one day you will have to decide if they are for your good or your bad.  Then you may also realize that you may have to fight them for the good. It is the hardest part of growing up and that is why the Geeta is important*.

Sanjay slumped down on the ground, not because he was tired but because he could understand and was struck by  the enormity of it all.

*What about Karna*? he whispered.

“Ah!” said the Old man. “You have saved the best for last. *Karna is the brother to your senses, he is desire, he is a part of you but stands with the vices. He feels wronged and makes excuses for being with the vices as your desire does all the time.*

*Does your desire not give you excuses to embrace vices*?”

Sanjay nodded silently. He looked at the ground, consumed with a million thoughts, trying to put everything together and then when he looked up,  the Old man was gone….
disappeared in the column of dust………leaving behind the great philosophy of Life!

Found it quite inspirational…hence circulating…just  to make us think…..

Source….Input from my friend
Natarajan

Gold Fish do not have a ” three second memory “…

 

Myth: Goldfish have a three second memory.

In fact, goldfish actually have very good memories for fish. They can be trained to respond various ways to certain colors of light; different kinds of music; and other sensory cues. Not only that, but they seem to be able to remember things they are taught as much as a year later. Researchers have successfully taught goldfish to play fetch, push levers, do the limbo, and even play soccer. If they are fed around the same time of day, they also remember that and will anticipate the feeding leading up to that time, which implies they have a very good sense of time.

Goldfish also have been shown to be able to recognize their masters and even pick their favorites (usually the one who feeds them). Around certain people the goldfish is very familiar with, they will often be much more active when they see the person and even sometimes stop considering the person any sort of threat, including if that person sticks their hand in the water and tries to touch them. Around strangers, on the other hand, the goldfish will often hide. Blind goldfish also exhibit this same type of behavior, except they respond to the voice of their owner, similarly to how the non-blind goldfish respond to the sight of their owner.

In one experiment, researchers even got the goldfish to learn that if they pressed a certain lever at a certain time of day (for a span of about an hour), they would get food for this action. If the lever was pushed any other time of day, nothing would happen. In very short order, these goldfish learned to only bother pushing the lever during the time of day it would produce food; the rest of the time, they ignored it.

In another experiment, researchers trained young goldfish to associate a certain sound with feeding time. They then released these fish into the sea. About half a year later, when the fish were fully grown, the researchers broadcast the sound over a loudspeaker and the fish swam from wherever they were in the sea, back to where they were released. This has been proposed as a method to cut down the cost of raising fish for consumption. Teach them to come when they are young and then release them into the ocean and lakes to grow to adulthood naturally. Better for the environment; less cruel to the fish (relatively speaking); and cuts down on costs of raising the fish drastically.

Researchers have also recently taught carp (goldfish are a type of carp) to distinguish between classical music and blues music, as well as to be able to distinguish between whether a particular song is being played forwards or backwards.

Surce….www.today i foundout.com

Natarajan