வாரம் ஒரு கவிதை …” சூரிய தாகம் “

 

சூரிய தாகம்
————–
சுள்ளென்று எரிக்கும் சூரியனின் தாக்கம் தெரியும்
அது என்ன சூரிய தாகம் ? சூரியனுக்கே  தாகமா !
இல்லை  தாகம்,  சூரிய வெப்பம் தாக்கும் பூமிக்கா ?
தாகம் பூமிக்கு மட்டும் அல்ல …  சூரியனுக்கும் இருக்கு !
மண்ணில் உள்ள நீர் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல சொந்தம் !
விண்ணில் உள்ள மேகத்துக்கும் அதுதானே நீராகாரம் !
மண்ணிலிருந்து நீர் உறிஞ்சி வெண் மேகம் நெய்து
கொடுக்கும் கரு மழை மேக புத்தாடை  சூரியனுக்கு
ஒரு பட்டாடை ! கதிரவன் அவன் தாகம் தீர்க்கும்
தண்ணீர் பந்தலும் அதுவே !
விண்ணின் தண்ணீர் பந்தல் அள்ளி வழங்கும்
கொடையே இந்த மண்ணுக்கு துள்ளி வரும் மழை !
மண்ணுக்கு துள்ளி வரும் மழை நீரை வரவேற்க
ஏரி குளம் ஒன்றும் இல்லையே நம் மண்ணில் இன்று !
மண்ணுக்கு குடை பிடித்து கருமேக மழைப்
பொழிவை வழி காட்டி வரவேற்கும் மரம்,
கானகமும் கண்ணில் படவில்லையே இன்று !
வரிசை கட்டி வானம் தொடும் கட்டிடங்கள்தான்
தெரியுது கண்ணுக்கு எட்டும் தூரம் மட்டும் !
வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம் ! ஏரி குளம்
அருமை புரிந்து நம்  மண்ணின் நீர் வளம்
காப்போம் !
மரம் வளர்த்து நீர் வளம் பெருக்கினால்
தீரும் அந்த சூரிய தாகம் !
சூரிய தாகம் தணிந்தால்  தீரும் இந்த மண்ணின்
தண்ணீர் தாகம்  தன்னால் !
Natarajan  in http://www.dinamani.com  dated 17th April 2017
Natarajan

First Recorded public version in Gramophone Plate….First Sloga of Rig Veda in Sanskrit

 

‘His Masters Voice’ (HMV) had once published a pamphlet giving the history of gramophone record.

Gramophone was invented by Thomas Alva Edison in the 19th century.

Edison, who had invented many other gadgets like electric light and the motion picture camera, had become a legend even in his own time.

When he invented the gramophone record, which could record human voice for posterity, he wanted to record the voice of an eminent scholar on his first piece.

For that he chose Prof. Max Muller of England (a German by ethnicity), another great personality of the 19th century.

He wrote to Max Muller saying,

“I want to meet you and record your voice. When should I come?”

Max Muller who had great respect for Edison asked him to come on a suitable time when most of the scholars of the Europe would be gathering in England.

Accordingly, Edison took a ship and went to England. He was introduced to the audience. All cheered Edison’s presence.

Later at the request of Edison, Max Muller came on the stage and spoke in front of the instrument.

Then Edison went back to his laboratory and by afternoon came back with a disc & played it on the gramophone.

The audience was thrilled to hear the voice of Max Muller from the instrument.

They were glad that voices of great persons like Max Muller could be stored for the benefit of posterity.

After several rounds of applause and congratulations to Thomas Edison, Max Muller came to the stage and addressed the scholars and asked them,

“You heard my original voice in the morning. Then you heard the same voice coming out from this instrument in the afternoon. Do you understand what I said in the morning or what you heard in the afternoon?”

The audience fell silent because they could not understand the language in which Max Muller had spoken.

It was ‘Greek and Latin’ to them as they say.

But had it been Greek or Latin, they would have definitely understood because they were from various parts of Europe.

It was in a language which the European scholars had never heard.

Max Muller then explained what he had spoken.

He said that the language he spoke was Sanskrit and it was the first sloka of Rig Veda, which says “Agni Meele Purohitam”

This was the first recorded public version on the gramophone plate.

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं रत्वीजम।
होतारं रत्नधातमम।।
(Rig Veda 1.001.01)

Why did Max Muller choose this?

Addressing the audience he said,

“Vedas are the oldest text of the human race. And “Agni Meele Purohitam” is the first verse of Rig Veda.

In the most primordial time, when the people did not know how even to cover their bodies and lived by hunting and housed in caves, Indians had attained high civilization and they gave the world universal philosophies in the form of the Vedas.”

When “Agni Meele Purohitam” was replayed, the entire audience stood up in silence as a mark of respect.

The verse means :

“Oh Agni, You who gleam in the darkness, to You we come day by day, with devotion and bearing homage. So be of easy access to us, Agni, as a father to his son, abide with us for our well being.”

Source….Input from a friend of mine
Natarajan

Do You Know that Glass takes one million years to decompose …? !!!

 

Do You Know ….?

Glass takes one million years to decompose, which means it never wears out and can be recycled an infinite amount of times!

Gold is the only metal that doesn’t rust, even if it’s buried in the ground for thousands of years.

Your tongue is the only muscle in your body that is attached at only one end.

If you stop getting thirstyyou need to drink more water.
When a human body is dehydrated, its thirst mechanism shuts off.

Zero is the only number that cannot be represented by Roman numerals.

Kites were used in the American Civil War to deliver letters and newspapers.

The song Auld Lang Syne is sung at the stroke of midnight in almost every English-speaking country in the world to bring in the new year.

Drinking water after eating
reduces the acid in your mouth by 61 percent. Drinking a glass of water before you eat may help digestion and curb appetite.

Peanut oil is used for cooking in submarines because it doesn’t smoke unless it’s heated above 450F.

The roar that we hear when we place a seashell next to our ear is not the ocean, but rather the sound of blood surging through the veins in the ear.

Nine out of every 10living things live in the ocean.

The banana cannot reproduce itself. It can be propagated only by the hand of man.

Airports at higher altitudes require a longer airstrip due to lower air density.

The University of Alaska spans four time zones.

The tooth is the only part of the human body that cannot heal itself.

In ancient Greece ,tossing an apple to a girl was a traditional proposal of marriage.
Catching it meant she accepted.

Warner Communications paid 28 million for the copyright to the song Happy Birthday, which was written in 1935!

Intelligent peoplehave more zinc and copper in their hair.

A comet’s tail always points away from the sun.

The Swine Fluvaccine in 1976 caused more death and illness than the disease it was intended to prevent.

Caffeine increases the power of aspirin and other painkillers, that is why it is found in some medicines.

The military salute is a motion that evolved from medieval times, when knights in armor raised their visors to reveal their identity.

If you get into the bottom of a well or a tall chimney and look up,
you can see stars, even in the middle of the day.

When a person dies,hearing is the last sense to go. The first sense lost is sight.

In ancient timesstrangers shook hands to show that they were unarmed.

Strawberries and cashews are the only fruits whose seeds grow on the outside.

Avocados have the highest calories of any fruit at 167 calories per hundred grams.

The moon moves about two inches away from the Earth each year.

The Earth gets 100 tons heavier every day due to falling space dust.

Due to earth’s gravity it is impossible for mountains to be higher than 15,000 meters.

Mickey Mouse is known as “Topolino” in Italy.

Soldiers do not march in step when going across bridges because they could set up a vibration which could be sufficient to knock the bridge down.

Everything weighs one percent less at the equator.

For every extra kilogram carried on a space flight, 530 kg of excess fuel are needed at lift-off.

The letter J does not appear anywhere on the periodic table of the elements.

Source….Input from one of my friends…

Natarajan

An Interesting Read …

 

A very interesting read!!

It is said in the texts that 80% of the fighting male population of the civilization was wiped out in the eighteen days Mahabharata war.

Sanjay, at the end of the war went to the spot where the greatest war took place; Kurukshetra.

He looked around and wondered if the war really happened, if the ground beneath him had soaked all that blood, if the great Pandavas and Krishna stood where he stood.

“You will never know the truth about that!” said an aging soft voice.

Sanjay turned around to find an Old man in saffron robes appearing out of a column of dust.

“I know you are here to find out about the Kurukshetra war, but *you cannot know about that war till you know what the real war is about*.” the Old man said enigmatically.

“What do you mean?”

*The Mahabharata is an Epic, a ballad, perhaps a reality, but definitely a philosophy*.

The Old man smiled luring Sanjay into more questions.

“Can you tell me what the philosophy is then?” Sanjay requested.

Sure, began the Old man.

*The Pandavas are nothing but your five senses*,
sight,
smell,
taste,
touch
and sound…,

and do you know what the *Kauravas* are? he asked narrowing his eyes.

*The Kauravas are the hundred vices that attack your senses everyday but you can fight them*… and do you know how?

Sanjay shook his head again.

“When Krishna rides your chariot!”

The Old man smiled brighter and Sanjay gasped at that gem of insight.

*Krishna is your inner voice, your soul, your guiding light and if you let your life in his hands you have nothing to worry*.

Sanjay was stupefied but came around quickly with another question.

“Then *why are Dronacharya and Bhishma fighting for the Kauravas, if they are vices*?”

The Old man nodded, sadder for the question.

It just means that as you grow up, your perception of your elders change. *The elders who you thought were perfect in your growing up years are not all that perfect. They have faults. And one day you will have to decide if they are for your good or your bad.  Then you may also realize that you may have to fight them for the good. It is the hardest part of growing up and that is why the Geeta is important*.

Sanjay slumped down on the ground, not because he was tired but because he could understand and was struck by  the enormity of it all.

*What about Karna*? he whispered.

“Ah!” said the Old man. “You have saved the best for last. *Karna is the brother to your senses, he is desire, he is a part of you but stands with the vices. He feels wronged and makes excuses for being with the vices as your desire does all the time.*

*Does your desire not give you excuses to embrace vices*?”

Sanjay nodded silently. He looked at the ground, consumed with a million thoughts, trying to put everything together and then when he looked up,  the Old man was gone….
disappeared in the column of dust………leaving behind the great philosophy of Life!

Found it quite inspirational…hence circulating…just  to make us think…..

Source….Input from my friend
Natarajan

Gold Fish do not have a ” three second memory “…

 

Myth: Goldfish have a three second memory.

In fact, goldfish actually have very good memories for fish. They can be trained to respond various ways to certain colors of light; different kinds of music; and other sensory cues. Not only that, but they seem to be able to remember things they are taught as much as a year later. Researchers have successfully taught goldfish to play fetch, push levers, do the limbo, and even play soccer. If they are fed around the same time of day, they also remember that and will anticipate the feeding leading up to that time, which implies they have a very good sense of time.

Goldfish also have been shown to be able to recognize their masters and even pick their favorites (usually the one who feeds them). Around certain people the goldfish is very familiar with, they will often be much more active when they see the person and even sometimes stop considering the person any sort of threat, including if that person sticks their hand in the water and tries to touch them. Around strangers, on the other hand, the goldfish will often hide. Blind goldfish also exhibit this same type of behavior, except they respond to the voice of their owner, similarly to how the non-blind goldfish respond to the sight of their owner.

In one experiment, researchers even got the goldfish to learn that if they pressed a certain lever at a certain time of day (for a span of about an hour), they would get food for this action. If the lever was pushed any other time of day, nothing would happen. In very short order, these goldfish learned to only bother pushing the lever during the time of day it would produce food; the rest of the time, they ignored it.

In another experiment, researchers trained young goldfish to associate a certain sound with feeding time. They then released these fish into the sea. About half a year later, when the fish were fully grown, the researchers broadcast the sound over a loudspeaker and the fish swam from wherever they were in the sea, back to where they were released. This has been proposed as a method to cut down the cost of raising fish for consumption. Teach them to come when they are young and then release them into the ocean and lakes to grow to adulthood naturally. Better for the environment; less cruel to the fish (relatively speaking); and cuts down on costs of raising the fish drastically.

Researchers have also recently taught carp (goldfish are a type of carp) to distinguish between classical music and blues music, as well as to be able to distinguish between whether a particular song is being played forwards or backwards.

Surce….www.today i foundout.com

Natarajan

வாரம் ஒரு கவிதை …” மல்லுக்கட்டும் ஜல்லிக்கட்டு “

 

மல்லுக்கட்டும்  ஜல்லிக் கட்டு …
……………………………………………………
துள்ளி வரும் காளை …அதை அடக்கும்
துடிப்புடன்  களத்தில் இளம் காளையர் !
இது போர்க்களம் இல்லையே…ஒரு
வீர விளையாட்டுக்களம்  தானே !
ஜல்லிக்கட்டு …இந்த ஒரு பெயரே
உசுப்பிவிடுமே  தூங்கும் இளைஞரை !
காளை மாட்டுடன் மல்லுக்கட்டிய  ஒரு
வீரர் கூட்டம் இன்று ஜல்லிக்கட்டுக்காகவே
மல்லுக்கட்டும் ஒரு அவலம் !  ஜல்லிக்கட்டு
நடக்குமா நடக்காதா ..இந்த கேள்விக்குறி
ஜல்லிக்கட்டுக்கு மாத்திரம் அல்ல …ஒரு
கூட்டத்தின் குறி நம் ஜல்லிக்கட்டு மாட்டின் மீதே !
ஆடு நனையுதே என்று ஓநாய் அழுத கதை
படித்ததில்லையா நாம் ?  அதே கதைதான்
மீண்டும் அரங்கேற்றம் இன்று  ஜல்லிக்கட்டில் !
ஜல்லிக்கட்டு மாட்டினத்தின் சந்ததிக்கு
சத்தமில்லாமல் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கத்
துடிக்கிறது ஒரு கூட்டம் இன்று… அவர்
ஆடும் ஆட்டம் ஒரு “சோதனை  ஓட்டம் “
இன்று… கேட்கவே வேதனை நமக்கு !
சோதனை எது  வந்தாலும்  சாதிக்க வேண்டும்
நாம் ! மல்லுக்கட்டி  மீட்க வேண்டியது வெறும்
ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை  மட்டுமல்ல !
நம்  ஜல்லிக்கட்டு மாட்டினத்தின் வாழ்வையும்  அதன்
இன வளர்ச்சியையும்  சேர்த்துதான் !
மல்லுக்கட்டுவோம்  ஜல்லிக்கட்டுக்கு …ஜெயித்துக்
காட்டுவோம் இந்த  உலகுக்கு நாம் யார் என்று !
My Tamil Kavithai  as published  in  www.dinamani.com
Natarajan

Hoover and Their Disastrous Free Flight Promotion…

world-travelGiving away free stuff with a purchase is a good way to bolster sales and can result in a tidy increase in profits, provided you follow the general rule of making sure the long term projected profit from the promotion is greater than the cost of the giveaway. Appliance giant Hoover learned this seemingly obvious lesson first hand in 1992 when they inexplicably decided to give away free flights worth several times more than most of the products they were selling as part of what has become known as Hoovergate- one of the most disastrous marketing campaigns of all time, today taught in marketing text books the world over.

Though Hoover sells a multitude of appliances and domestic goods, the company is known mostly for its vacuum cleaners. (And if you’re curious, see: Who Invented the Vacuum Cleaner?) So much so in fact that over in Blighty the word “hoover” is an accepted synonym for the device, much to the annoyance of Hoover who, like other companies, fought hard not to have their brand become genericized like Aspirin and Thermos. This generalizing of their brand name largely rose from the near total monopoly Hoover had over vacuum sales in the UK throughout much of the 1950s to 1970s. However, as the end of the 20th century approached, the British arm of Hoover found that sales were beginning to lag considerably from their heyday, with their marketing share steadily declining and warehouses slowly filling with old stock nobody wanted to buy.

In the early 1990s, Hoover’s British arm was approached by a now-defunct travel agent called JSI Travel with a rather intriguing offer to help shift some of this old stock out of the warehouses and into the hands of customers. The idea was to offer two free return flights to Europe with every purchase of any Hoover product worth more than £100 (about £190 today or $235), all arranged through this travel agency. Beyond revenue from sales, much of the cost for the tickets themselves from those who jumped through the many, many hoops to actually get the tickets would be subsidized by JSI Travel selling additional services like travel insurance and hotel packages. JSI Travel also thought it would provide a long term benefit for their small company as it would introduce tens of thousands of people to their travel agency’s services.

Hoover liked the sound of the arrangement and in 1992 launched their free flights campaign, advertising it on TV and in papers across the country with the simple caption: “Two Return Flight Tickets. Unbelievable.”

The offer saw sales of Hoover product explode because, hey, free flights. Slowly, but surely, Hoover’s warehouses began to empty.

Now, if Hoover had chosen to quit here, we wouldn’t really have much to say other than kudos to them on a smart business decision. (And if you’re wondering, see What’s a Kudo?) Unfortunately for them, they got too greedy and hilarity ensued.

After examining the numbers linked to the campaign and realising that only a fraction of the people who’d bought a qualifying product as part of the campaign actually jumped through all the hoops to redeem for the tickets, Hoover decided to extend the promotion and get a little more international, hoping to boost sales even further in the process.

This was despite Hoover having approached various risk management companies to evaluate the promotion and being summarily told it was a horrible idea. For instance, risk management advisor Mark Kimber from PIMS-SCA would late note,

“I advised Hoover of the potential pitfalls of the promotion. Having looked at the details of the promotion along with attempting to calculate how it could actually work I declined to even offer risk management coverage based upon the information presented. With such a high value offer for only a relatively small cost to the consumer, to me it made no logical sense.

…nevertheless Hoover chose to completely ignore both mine and the industry’s advice and continue on its calamitous crusade without considering the potential cost or consequences…”

Head firmly in the sand, Hoover approached three of the biggest airlines of the day, British Airways, Virgin Atlantic and American Airlines, along with various travel agencies, and entered into negotiations to offer a similar deal as they had previously, only this time offering free flights to either New York or Florida from the UK.

After terms were set and contracts signed, Hoover once again launched a massive ad campaign to tell the public about the promotion, which still inexplicably offered the free flights if the customer spent a minimum of just £100. This is an important fact because, at the time, a flight to either destination would have set you back on average about £600 (nearly £1,200 or $1,500 today) making the promotion infinitely more desirable than a pair of free flights to a European destination that cost a fraction of that.

According to news reports after the fact, its purported that Hoover expected that the value of the flights to America would encourage people to perhaps buy a more expensive product. Whether that’s true or not, customers flocked to stores and predictably bought the absolute cheapest qualifying product possible (the Turbopower Total System which clocked in at a reasonable £119.99)  before sending off for their free tickets to the land of freedom and cheese that comes in a can.

This resulted in massive backlogs in Hoover’s offices as they only anticipated about a tenth of the eventual response. Thanks to their status as a trusted, well-established brand known for their quality, Hoover’s reputation wasn’t initially hurt by the delays that resulted until a reporter for the Daily Record claimed that not a single airline had received a booking to America from a Hoover voucher holder. Whether accurate or not, this story raised the hackles of the customers who up to this point had been waiting patiently.

Along with being one of the most popular articles the Daily Record ever published, it had the side-effect of alerting millions of people that the promotion existed, resulting in tens of thousands of additional sales.

It was soon after reported that local travel agencies wanting to avoid the loss of income from their part of the deal began trying to dissuade customers by abusing the offer’s small print- doing things like offering flights from airports that were across the country from the person trying to fly. According to a contemporary BBC report, one agency, Free Flights Europe, seemed to require customers to buy about £300 of add-ons to their “free” tickets before they’d stop hassling them and finally give them their tickets.

During the ensuing media firestorm, Hoover blamed the delays on the airlines and travel agencies they’d contracted with for being unable to meet the demand. Whoever’s fault it was, their customers weren’t happy.

One particularly irate customer was one Harry Cichy who decided that he was going to get his flight no matter what, organising a group of likeminded customers who doggedly pursued their tickets from Hoover in and out of court. The aptly named Hoover Holiday Pressure Group, spearheaded by Cichy, refused to allow Hoover to worm their way out of their obligation, with Cichy himself going as far as travelling to the company’s American headquarters (a trip that was ironically paid for by Hoover) to argue his case in front of their executives.

Despite Cichy’s best efforts, it’s estimated that only 220,000 of the half million or so (Hoover never released the official figures) people who applied for the promotion were able to ever claim their free flights, with those who didn’t either suing for the value of the flights in small claims court or moving on and swearing off the brand forever. This latter point turned out to be the heaviest blow to the company.

As to that aftermath, three top executives, director of marketing services Michael Gilbey, vice president of marketing Brian Webb, and Hoover’s European president William Foust, were summarily fired by the company’s American owners, Maytag.

Beyond the major firings, the company spent about £50 million (around £100 million today or $125 million) for the tickets for the free flights compared to about £30 million in gross revenue generated from sales during the promotion. But the ultimate cost was far greater.

To begin with, hundreds of thousands of people in the UK now had Hoover products that in many cases they didn’t actually want or need. The result from this was a massive sell off of these items on the second-hand market, meaning potential future customers could easily buy brand new Hoover products for a fraction of the price Hoover was selling them for in the stores.

On top of that, the company took a major hit to their reputation, meaning even those customers who might have still purchased something from Hoover were now avoiding the brand. To try to fix this, Hoover launched an advertising campaign costing about £7 million to help restore their image, with little affect.

Unsurprisingly, the Hoover brand in the UK took a major hit, with their market share dropping from about 50% in 1992 to just 20% in 1995. Cutting their losses, the entire European arm of Hoover was sold by Maytag to an Italian manufacturer called Candy at a significant loss from what they’d paid for it just six years before in 1989.

Source….www.today i foundout.com

Natarajan